Konvencijos

Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija
Tolimų oro teršalų pernašų konvencija    

Lietuvos Respublikos įstatymai

Žemės įstatymas
Miškų įstatymas
Teritorijų planavimo įstatymas
Saugomų teritorijų įstatymas
Biudžetinių įstaigų įstatymas
Viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai
Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašas
Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašas ir normatyvai
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Valstybinės miškų tarnybos nuostatai
Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatai
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai
Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės
Miško sanitarinės apsaugos taisyklės
Miško kirtimų taisyklės
Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas
Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo tvarkos aprašas
Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika
Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika
Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija
Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa (negalioja)
Miško dauginamosios medžiagos nuostatai 
Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas
Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašas
Įsakymas dėl nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymai

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija
Laukiamo sėklinės medžiagos derliaus sėklinėse miško medžių plantacijose įvertinimo rekomendacijos 
Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos nuostatai
Įsakymas dėl elgesio su dovanomis principų taikymo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams rekomendacijų patvirtinimo
Įsakymas dėl Valstybinės miškų tarnybos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo bei Valstybinės miškų tarnybos veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo patvirtinimo
Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje miškų tarnyboje tvarkos aprašas
Įsakymas dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo
Miško želdinimo ir žėlimo projektų įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas
Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo tvarkos aprašas
Valstybinės miškų tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Atnaujinimo data: 2024-01-22