Nacionalinė miškų inventorizacija

Vykdydama Nacionalinės miškų inventorizacijos funkcijas, Valstybinė miškų tarnyba:

 • vykdo nacionalinę miškų inventorizaciją, t.y. valstybinę miškų inventorizaciją, atrankos metodu;
 • koordinuoja ir vykdo miškų būklės stebėseną miškų stebėsenos ir Nacionalinės miškų inventorizacijos bareliuose;
 • vykdo išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje;
 • kontroliuoja nepriklausomų medienos matuotojų veiklą, apibendrina kontrolės duomenis, rengia ataskaitas;
 • teikia atrankos būdu surinktą ir apibendrintą informaciją apie svarbiausius Lietuvos miškų rodiklius ir jų kaitą Lietuvos ir Europos Sąjungos suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, mokslo įstaigoms bei visuomenei;
 • teikia informaciją, skirtą miškų ūkinės veiklos efektyvumui įvertinti bei miškų ūkio vysty¬mo strategijai planuoti už politiką miškų ūkio sektoriuje atsakingoms valstybės institucijoms;
 • atrankiniais metodais kontroliuoja miškų valstybinių inventorizacijų kokybę valstybės ir regionų lygiu;
 • koordinuoja atrankinių miškų inventorizacijų informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir plėtros darbus;
 • rengia metodikas, instrukcijas, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus atrankinės miškų inventorizacijos ir miškų sveikumo stebėsenos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja mokymuose keliant atrankines miškų inventorizacijas vykdančių specialistų kvalifikaciją;
 • nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, parengia atsakymus, rūpinasi, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų statistikos, miškų stebėsenos ir kitose srityse.

Atnaujinimo data: 2023-09-23