Misija, vizija, vertybės ir aplinkosaugos politika

Misija

Siekti miškų tvarumo, kaupti, sisteminti duomenis, atvirai dalintis patikimomis žiniomis.

Vizija

Veiklių, inovatyvių, sąžiningų profesionalų komanda,  patikima miškininkaujančių žmonių partnerė.

Vertybės

  • Kompetencija: esame ekspertai miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių valdymo politikos įgyvendinimo srityse.
  • Komandinis darbas: tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.
  • Teisingumas: priimame nešališkus teisės aktais paremtus sprendimus.
  • Sąžiningumas: skaidriai vykdome veiklą ir netoleruojame korupcijos.
  • Atsakomybė: įgyvendiname kryptingą miškų politiką, kiekvienas darbuotojas yra įstaigos ambasadorius.
  • Dėmesys klientui ir įsiklausymas į skirtingus suinteresuotųjų šalių reikalavimus.

2024-2028 metų strateginės veiklos kryptys:
·    Didinti miškingumą nuo 33,8 iki 35 proc. iki 2028 m.;
·    Didinti darbuotojų įsitraukimą nuo 55 iki 75 proc. iki 2026 m.;
·    Didinti klientų pasitenkinimą VMT teikiamomis paslaugomis;
·    Gerinti išorinę komunikaciją.

Valstybinė miškų tarnyba, įgyvendindama valstybės politiką miškų ir augalų nacionalinių genetinių išteklių valdymo srityse, savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

1. Įgyvendina aplinkos apsaugos teisės aktų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų reikalavimus.

2. Prisideda prie klimato kaitos problemų sprendimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

3. Vykdant veiklą, taupiai naudoja elektros energijos, vandens, kuro ir kitus išteklius.

4. Renkasi tiekėjus, kurie įgyvendina aplinkos apsaugos principus, gali pasiūlyti mažiausiai kenksmingas, antrinio perdirbimo prekes, paslaugas ar darbus, kurių teikimo metu yra tausiai naudojami atsinaujinantys energijos ir kiti ištekliai.

5. Mažina bei tinkamai tvarko, rūšiuoja, saugoja ir perduoda antriniam perdirbimui ar utilizavimui įstaigos veikloje susidarančias atliekas.

6. Ugdo darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos apsaugą.

7. Bendradarbiauja ir skleidžia patikimą informaciją tvaraus miškų valdymo klausimais klientams, partneriams ir visuomenei.

8. Nuolat tobulina įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant įstaigos veiklos tikslų.

Įstaigos teikiamų paslaugų sritys: leidimų išdavimas, miškų stebėsena, vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas, miškų valstybės kadastro tvarkymas, informacinių sistemų valdymas, ŠESD kiekio apskaita, konsultavimas ir informavimas, nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra, nacionalinių genetinių išteklių valdymas, kitų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas

 

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistema taikoma Valstybinėje miškų tarnyboje, Pramonės pr. 11A, LT-51327, Kaunas

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis:
Leidimų išdavimas (išduodami leidimai įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą), miškų stebėsena, vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas, miškų valstybės kadastro tvarkymas, informacinių sistemų valdymas, ŠESD kiekio apskaita, konsultavimas ir informavimas, nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra, nacionalinių genetinių išteklių valdymas, kitų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas. 
 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-06