>

Miško sėklos ir sodmenys

Vadovautis tvariu ir subalansuotu miškų tvarkymu ir didinant miško vertę, miškų atkūrimui ir įveisimui būtina naudoti miško dauginamąją medžiagą, kuri tinkama tam tikrai vietai genetiniu ir fenotipiniu atžvilgiu.

Siekiant užtikrinti, kad miško želdinimui naudojama dauginamoji medžiaga atitiktų kilmės, kokybės ir atsekamumo reikalavimus, atliekme šias funkcijas:

  • tvarko Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą;
  • vertina miško sėklinės medžiagos ruošą ir išduoda Kilmės sertifikatus;
  • nustato miško medžių ir krūmų sėklų kokybę, jų užkrėstumą grybinėmis ligomis ir išduoda Pažymas apie miško sėklų kokybę;
  • vertina medžių rūšių kilmių rajonavimo reikalavimų laikymąsi, išduoda leidimus miško dauginamosios medžiagos perkėlimui;
  • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją miško dauginamosios medžiagos ruošos, auginimo ir panaudojimo, miško medžių ir krūmų sėklų kokybės tyrimo klausimais, teikia išvadas, rekomendacijas ir konsultacijas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.


Prašymų formos:

  • leisti įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti forma.
  • įtraukti į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą forma.

Atnaujinimo data: 2024-01-08