PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS NUOSTATAI

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija).
 2. Tarnyba įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės (daugiafunkcinės) miškininkystės politikos principais ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo principais.
 3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Valstybinė miškų tarnyba. Tarnybos buveinės adresas: Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, Lietuva.
 5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
 6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Aplinkos ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Vieši Tarnybos pranešimai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.amvmt.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II skyrius

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai yra:

8.1. pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą;

8.2. įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje;

8.3. įgyvendinti valstybės politiką augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje.

 1. Įgyvendindama 8.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

9.1. išduoda šiuos leidimus:

9.1.1. kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus, kai miško kirtimas yra būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

9.1.2. įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti.

9.2. vertina:

9.2.1. miškotvarkos darbų kokybę;

9.2.2. miško dauginamosios medžiagos ruošą, auginimą, kilmę, kokybę, naudojimą, laikymą  ir prekybą;

9.2.3. sėklinės miško bazės kokybę, naudojimą ir atkūrimą.

9.3. koordinuoja šias veiklos sritis:

9.3.1. genetinių miško medžių išteklių išsaugojimą ir selekciją;

9.3.2. miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą.

9.4. registruoja miško dauginamosios medžiagos tiekėjus;

9.5. išduoda nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestatą, sustabdo ir panaikina jo galiojimą, panaikina šio atestato galiojimo sustabdymą, pagal kompetenciją prižiūri atestuotų nepriklausomų medienos matuotojų veiklą;

9.6. konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06009

 1. Įgyvendindama 8.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

10.1. tvarko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą;

10.2. atlieka valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą, rengia ir skelbia oficialiąją miškų statistiką;

10.3. skaičiuoja pagrindinių miško kirtimų normą valstybinių miškų valdytojams;

10.4. vykdo miškų būklės stebėseną;

10.5. vykdo išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje;

10.6. rengia valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus;

10.7. rengia miškų priskyrimo miškų grupėms planus ir jų tikslinimo projektus;

10.8. pagal kompetenciją išduoda planavimo sąlygas, derina saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planus;

10.9. skaičiuoja piniginės kompensacijos dydžius už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;

10.10. rengia išvadas, kad parduodami valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai nepriskirti valstybinės reikšmės miškams;

10.11. derina, tvirtina ir registruoja vidinės miškotvarkos projektus;

10.12. atrenka, aprobuoja ir vertina genetinius miško medžių išteklius ir sėklinės miško bazės objektus, nustato jų genetinę ir selekcinę vertę, kilmę, tvirtina jų įveisimo projektus, rengia apsaugos, tvarkymo ir naudojimo nurodymus, tvarko Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą;

10.13. nustato miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę, išduoda tai patvirtinančius dokumentus;

10.14. stebi ir prognozuoja abiotinių veiksnių, miško ligų ir kenkėjų  pažeidimus miškuose;

10.15. nustato profilaktinių ir naikinamųjų priemonių taikymą miškų apsaugai nuo abiotinių pažeidimų, piktžolių, miško ligų sukėlėjų ir kenkėjų;

10.16. pagal kompetenciją atstovauja valstybės interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

10.17. skaičiuoja valstybinių miškų (miško žemės ir medynų) vertę;

10.18. administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06009

 1. Įgyvendindama 8.3 punkte nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

11.1. koordinuoja augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, tyrimo ir saugojimo Lietuvos Respublikoje darbus, augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų veiklą, susijusią su augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimu, tyrimu ir saugojimu;

11.2. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimą;

11.3. organizuoja naujų genetinės medžiagos pavyzdžių ruošimą saugojimui, diegia naujas ir tobulinti esamas augalų nacionalinių genetinių išteklių ilgalaikio saugojimo technologijas, saugo,  testuoja ir atnaujina  augalų genetinę medžiagą;

11.4. tvarko augalų nacionalinių genetinių išteklių informacinę sistemą;

11.5. kontroliuoja augalų genetinės medžiagos dauginimą ir platinimą;

11.6. organizuoja Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos darbą;

11.7. pagal kompetenciją įgyvendina 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014  dėl  Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje, nuostatas;

11.8. pagal kompetenciją vykdo augalų genetinių išteklių tarptautinius mainus;

11.9. propaguoja augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą.

 1. Įgyvendindama 8 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

12.1. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

12.2. rengia metodikas, instrukcijas, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;

12.3. kaupia, sistemina, tvarko, analizuoja ir viešina skelbtiną informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

12.4. įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, fiziniais, juridiniais asmenimis ar jų grupėmis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalines  ir tarptautines programas ir projektus;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis valstybės registrams, kadastrams, informacinėms sistemoms;

12.6. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje miškų ūkio, miškų apsaugos, miško išteklių saugojimo, naudojimo ir atkūrimo, miško teritorijų planavimo ir priežiūros, augalų nacionalinių genetinių išteklių  klausimais;

12.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

12.8. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo;

12.9. atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

III skyrius

TARNYBOS TEISĖS

 1. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir vykdydama funkcijas, turi teisę:

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

13.2. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu), ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

13.3. pagal kompetenciją pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus su užsienio valstybių atitinkamomis tarnybomis;

13.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti ieškinius dėl miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo;

13.5. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo miškų valdymo ir augalų nacionalinių genetinių išteklių tyrimo, saugojimo ir naudojimo klausimais.

 1. Tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

IV  skyrius

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
 2. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais Tarnybos metiniais veiklos planais. Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Tarnybos metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.
 3. Tarnybos veikla reglamentuojama šiais nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.
 4. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (konkurso būdu) penkerių metų kadencijai priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Direktorius skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
 5. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
 6. Direktorius vykdo šias funkcijas:

20.1. organizuoja Tarnybos veiklą, užtikrindamas Tarnybos tikslų ir atliekamų funkcijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų Tarnybos veiklos klausimais įgyvendinimą;

20.2. teikia aplinkos ministrui Tarnybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito už savo veiklą;

20.3. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

20.4. pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina pareigybių sąrašą, neviršydamas didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

20.5. veikia Tarnybos vardu, atstovauja Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose arba įgalioja kitus Tarnybos valstybės tarnautojus arba darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

20.6.  sudaro sutartis Tarnybos vardu;

20.7. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria tarnybines  nuobaudas ir pašalpas;

20.9. organizuoja Tarnybos  valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimą;

20.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

20.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.12. vykdo kitus, su Tarnybos funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, Aplinkos ministerijos kanclerio, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;

20.13. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 1. Direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (konkurso būdu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų.
 2. Direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) direktoriui, kuris nustato administravimo sritis. Pavaduotojas (-ai) pagal nustatytas administravimo sritis:

22.1. organizuoja, koordinuoja Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

22.2. užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių nenutrūkstamą valdymą ir veiklos kontrolę;

22.3. atlieka kitas jam (jiems) direktoriaus pavestas funkcijas.

 1. Jei direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš pavaduotojų, kai nėra jų – kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas.

V skyrius

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.
 2. Finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vadovaujantis Tarnybos finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus įsakymu.
 3. Metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka direktorius.
 4. Tarnybos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Tarnyba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06009

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-171 „Dėl biudžetinės įstaigos Augalų genų banko reorganizavimo ir Valstybinės miškų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Augalų genų banko reorganizavimo sąlygų aprašas

 I. Bendrosios nuostatos

 1. Augalų genų banko reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Augalų genų banko (toliau – reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungiant jį prie Valstybinės miškų tarnybos (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) tvarką ir sąlygas.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95-2.97, 2.99, 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 884 „Dėl sutikimo reorganizuoti Augalų genų banką“.
 3. Reorganizavimo tikslas yra sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, centralizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas.

II. REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 1. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:

4.1. pavadinimas – Augalų genų bankas;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – Stoties g. 2, Akademija, LT-58343 Kėdainių r.;

4.4. juridinio asmens kodas – 300056023;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą Augalų genų banką – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 1. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga:

5.1. pavadinimas – Valstybinė miškų tarnyba;

5.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

5.3. buveinė – Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas;

5.4. juridinio asmens kodas – 302471705;

5.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą Valstybinę miškų tarnybą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

III. REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 1. Augalų genų bankas reorganizuojamas jungimo būdu – prijungiant jį prie Valstybinės miškų tarnybos, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas.
 2. Po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga – Augalų genų bankas.
 3. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Valstybinė miškų tarnyba.

IV. REORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 1. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos Valstybinė miškų tarnyba įgyja dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą, o Augalų genų bankas –reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą.
 2. Reorganizavimas bus baigtas įregistravus Juridinių asmenų registre pakeistus Valstybinės miškų tarnybos nuostatus teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Visą Augalų genų banko valdytą turtą, taip pat teises ir pareigas perims Valstybinė miškų tarnyba. Pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Augalų genų banko teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Valstybinei miškų tarnybai pakeistų Valstybinės miškų tarnybos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.
 4. Augalų genų banko turtas, dokumentai, įsipareigojimai, bylos, apskaitos ir finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai pagal Augalų genų banko vadovo sudarytus ir patvirtintus sąrašus perduodami Valstybinei miškų tarnybai pasirašant perdavimo ir priėmimo aktus. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos archyvo dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintus sąrašus ir pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas.
 5. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės, kitų dokumentų, turto ir įsipareigojimų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo Augalų genų banko ir Valstybinės miškų tarnybos vadovai, jų įgalioti atstovai arba kiti asmenys, turintys teisę pasirašyti atitinkamus perdavimo ir priėmimo aktus.
 6. Augalų genų banko turtui ir įsipareigojimams perduoti ir perimti atliekama šios įstaigos ilgalaikio nematerialaus, materialaus ir trumpalaikio turto (ūkinio inventoriaus ir atsargų), gautinų ir mokėtinų sumų (už prekes ir paslaugas, finansavimo sumos projektų vykdytojams, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės tarnautojams sumažinto darbo užmokesčio dėl ekonominės krizės už 2009–2013 metus dalies grąžinimas) inventorizacija.
 7. Reorganizuojamo Augalų genų banko turimos sąskaitos uždaromos ir nepanaudoti asignavimai grąžinami į valstybės iždą.
 8. Augalų genų banko vardu registruoto turto ir įsipareigojimų perdavimas Valstybinei miškų tarnybai registruojamas įstatymu nustatyta tvarka (jeigu toks registravimas privalomas). Turtas ir įsipareigojimai registruojami nedelsiant po perdavimo dienos, jeigu imperatyvios įstatymų nuostatos nenumato kitaip.
 9. Nuo perdavimo dienos Augalų genų banko teisės ir pareigos pagal sudarytus sandorius, taip pat sudaryti sandoriai pereina po reorganizavimo veiksiančiai Valstybinei miškų tarnybai ir Augalų genų banko, kuris po reorganizavimo baigs savo veiklą, sutartys bus laikomos po reorganizavimo veiksiančios Valstybinės miškų tarnybos sutartimis. Augalų genų banko teisės ir pareigos (pagal sudarytus sandorius), taip pat sudaryti sandoriai dėl reorganizavimo nepasikeičia ir nepasibaigia, išskyrus tuos atvejus, kai jų sąlygos numato kitaip ir atitinkamo sandorio šalys nesusitaria dėl teisių, pareigų ar sandorio tolesnio galiojimo.
 10. Reorganizavimo metu Valstybinė miškų tarnyba perima (jeigu įstatymai nenumato kitaip) arba įstatymų nustatyta tvarka savo vardu pratęsia Augalų genų banko turimus leidimus, pažymėjimus, patvirtinimus, sutikimus ar kitus specialias teises suteikiančius dokumentus, kurie būtini perimtai veiklai tęsti.
 11. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos vadovas reorganizavimo metu užtikrina reorganizuojamos biudžetinės įstaigos veiklos (vykdomų uždavinių ir funkcijų) tęstinumą ir įsipareigojimų vykdymą.
 12. Antspaudai su Lietuvos Respublikos herbu, kuriais disponuoja Augalų genų bankas, po to, kai pasirašomi turto, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai ir Augalų genų bankas yra išregistruojami iš Juridinių asmenų registro, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.
 13. Reorganizuoto Augalų genų banko darbuotojų darbo santykių tęstinumui po reorganizavimo veiksiančioje Valstybinėje miškų tarnyboje taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos.
 14. Po reorganizavimo veiklą tęsiančioje Valstybinėje miškų tarnyboje užtikrinamas Augalų genų banko veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas.

V. PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 1. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Valstybinės miškų tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
 2. Augalų genų banko reorganizavimo sąlygų aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos nuostatuose nurodytoje interneto svetainėje www.agb.lt ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje www.amvmt.lt ir vieną kartą raštu pranešama Augalų genų banko kreditoriams.

Atnaujinimo data: 2023-09-23