Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 181-18-V

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybinės miškų tarnybos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės miškų tarnybos (toliau – Tarnyba) vidaus tvarką, kuria siekiama užtikrinti tinkamą Tarnybos darbo organizavimą, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), elgesį bei darbo drausmę, tokiu būdu didinant visuomenės pasitikėjimą Tarnyba ir Tarnybos darbuotojais.
 2. Valstybės tarnybos ir darbo santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindus, jų įforminimo tvarką Tarnyboje nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 3. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Tarnyboje nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis.
 2. Darbo dienos trukmė:
 • pirmadieniais-ketvirtadieniais – 8.15 val., penktadieniais – 7 val.
 • jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo dienos (pamainos) trukmė nurodoma darbo grafike.
 • darbo pradžia ir pabaiga nustatoma direktoriaus įsakymu.
 1. Švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo dienos trukmė sutrumpinamas 1 valanda. Ši nuostata netaikoma sutrumpintą darbo laiką dirbantiems darbuotojams.
 2. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės, ji suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos), bet ne vėliau kaip po 4 darbo valandų. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti neįskaitoma į darbo laiką. Darbuotojas pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra, jis tuo metu gali palikti darbo vietą.
 3. Nustatomos dvi papildomos pertraukos pailsėti: nuo 9:45 val. iki 10:00 val. ir nuo 14:45 val. iki 15:00 val.
 4. Darbuotojo ir Tarnybos direktoriaus susitarimu, Tarnybos direktoriaus įsakymu, gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo grafikas ar kitoks darbo laiko režimas, kuris vienašališkai gali būti atšauktas Tarnybos direktoriaus įsakymu, jei neužtikrinamas tinkamas Tarnybos funkcijų vykdymas.
 5. Darbuotojų, dirbančių suminės darbo laiko apskaitos režimu, darbo savaitės trukmė negali viršyti 40 darbo valandų. Darbo grafikas tvirtinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.
 6. Darbuotojai gali dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei viršvalandinį darbą tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 7. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Tarnybos direktoriaus patvirtintos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kurie gali būti pildomi elektroniniu būdu. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi vadovaujantis Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo nuostatomis.
 8. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti struktūrinių padalinių darbuotojai.
 9. Darbuotojai, išvykdami iš Tarnybos patalpų (buveinių) ar priskirtos teritorijos darbo tikslais, apie tai turi informuoti savo tiesioginį vadovą (jo nesant – kitą atsakingą asmenį) ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdamas išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 10. Darbuotojai, negalintys laiku (arba visai) atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo vėlavimą ar neatvykimą į darbą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 11. Darbuotojas, tapęs nedarbingu dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, arba pratęsus jo nedarbingumo laikotarpį, apie tai turi nedelsdamas informuoti tiesioginį vadovą ir už personalo administravimą atsakingą darbuotoją, nurodydamas informaciją apie preliminarų nedarbingumo ar neatvykimo į darbą dėl kitų svarbių priežasčių laikotarpį.
 12. Darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe, nedelsdami (jei pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir darbuotojui, atsakingam už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Kiti darbuotojai, matę nelaimingą atsitikimą, apie tai praneša tokia pat tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.
 13. Darbuotojai, tą pačią dieną arba kitą darbo dieną po neatvykimo į darbą dienos, tiesioginiam vadovui ar už personalo administravimą atsakingam darbuotojui turi pateikti dokumentus (teismo šaukimą, pažymą iš teisėsaugos institucijų ir pan.) dėl neatvykimo į darbą visą ar dalį darbo dienos.
 14. Darbuotojas, planuojantis ilgiau kaip 1 darbo dieną nebūti darbe, turi nustatyti elektroninio pašto funkciją „out of office“ ir nurodyti terminą, kurį darbuotojas nebus darbe bei asmenį, į kurį prireikus galima kreiptis.

III SKYRIUS

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 1. Valstybinėje miškų tarnyboje taikoma laikinė mėnesinė darbo užmokesčio sistema. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui.
 2. Darbo užmokesčio sandarą, nustatymo principus ir apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kiti darbo apmokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir (ar) dokumentai.
 3. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastovioji dalis (baziniais dydžiais) nustatoma direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į pareigybės lygį, kvalifikacijos reikalavimus, veiklos sudėtingumą, planuojamą darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, darbo patirtį einamose pareigose, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų profesijų trūkumą Lietuvos Respublikos darbo rinkoje ir kitas reikšmingas aplinkybes.
 4. Kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos, premijos nustatomi direktoriaus įsakymu (esant tiesioginio vadovo motyvuotam teikimui), vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, neviršijant teisės aktais nustatytų dydžių ir darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
 5. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą apmokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 6. Materialinės pašalpos mokamos Valstybinės miškų tarnybos vienkartinių materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų, priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
 7. Skiriant darbo užmokesčio kintamąją dalį, priemokas, premijas, materialines pašalpas, turi būti įvertintos Tarnybos finansinės galimybės.
 8. Darbo užmokestis už darbą kitoje, ne iš valstybės biudžeto lėšų ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų finansuojamoje veikloje, gali būti nustatomas ir išmokamas kita, negu šiose taisyklėse nustatyta, tvarka.
 9. Darbo užmokestis pervedamas į kiekvieno Tarnybos darbuotojo sąskaitą banke du kartus per mėnesį (kiekvieno mėnesio 10 d. ir 25 d.), o jeigu yra Tarnybos darbuotojo raštiškas prašymas – kartą per mėnesį.
 10. Tarnybos darbuotoją atleidžiant iš darbo visas jam priklausantis darbo užmokestis ir kitos kompensacijos išmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Tarnybos administraciją sudaro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai.
 2. Darbuotojai privalo laikytis pareigybės aprašymuose, struktūrinio padalinio nuostatuose, saugos ir sveikatos instrukcijose nustatytų reikalavimų, laiku ir tinkamai vykdyti Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir tiesioginių vadovų nurodymus.
 3. Tarnybos patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti griežtai draudžiama. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.
 4. Darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines, toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
 5. Darbuotojams draudžiama asmenų aptarnavimo vietose laikyti maisto produktus ir gėrimus, juos vartoti asmenų aptarnavimo metu.
 6. Darbuotojai negali įnešti į Tarnybos patalpas ir naudoti darbo tikslams asmeninių didelių gabaritų daiktų (baldų, elektrinių biuro ir buitinių prietaisų) be direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimo.
 7. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose.
 8. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik jiems esant.
 9. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, jiems priskirtą tarnybinį transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Tarnybos išteklius.
 10. Darbuotojai tarnybinį transportą privalo naudoti nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos.
 11. Darbuotojai tarnybinius telefonus privalo naudoti nepažeisdami teisės aktų reikalavimų. Tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo limitai nustatomi Tarnybos direktoriaus įsakymu.
 12. Darbuotojai, dirbantys patalpose adresu Pramonės pr.11A, įeidami į Tarnybos patalpas, turi išjungti signalizaciją, įvesdami jiems suteiktą signalizacijos kodą.
 13. Darbuotojas, darbo dienos pabaigoje išeinantis iš patalpų paskutinis, turi uždaryti langus, duris, išjungti apšvietimo įtaisus ir užrakinti duris.
 14. Tarnybos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 15. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 16. Kompiuterinės įrangos, ryšių technikos priežiūrą bei remontą, programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Tarnybos Informatikos skyriaus darbuotojas.
 17. Darbuotojai darbo (ir kitose naudojamose) patalpose privalo palaikyti tvarką ir švarą. Baigę darbą, darbuotojai savo darbo vietą turi palikti tvarkingą, išjungti kompiuterius, šviestuvus, uždaryti langus.
 18. Darbuotojas, paskutinis išeinantis iš Tarnybos posėdžių salės, turi uždaryti posėdžių salės langus, išjungti posėdžių salėje esančią interaktyvią lentą ir kompiuterį, sutvarkyti posėdžių salę (išnešti pašalinius daiktus, tvarkingai sustatyti kėdes).
 19. Tiesioginiai vadovai kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę ir teisės aktų nustatyta tvarka imasi priemonių darbo drausmei užtikrinti.
 20. Informacija darbuotojams, naudojant elektroninio ryšio priemones, teikiama Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.
 21. Atleidžiami iš pareigų Tarnybos darbuotojai turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas iki atleidimo visiškai atsiskaityti su Tarnyba: grąžinti už Tarnybos lėšas įsigytus spaudinius, spaudus, dokumentus, valstybės tarnautojo, valstybinio miškų pareigūno pažymėjimus, priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį ir kitą turtą, už kurį yra atsakingi. Materialiai atsakingi darbuotojai materialines vertybes perduoda teisės aktų nustatyta tvarka.
 22. Darbuotojams draudžiama viešoje erdvėje, interneto svetainėse, viešuose interneto forumuose ir (ar) socialiniuose tinklalapiuose skleisti informaciją apie Tarnybos veiklą ar ją komentuoti nesuderinus su tiesioginiu vadovu arba direktoriumi.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už Taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.
 2. Šių Taisyklių pažeidimai laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 3. Su Taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Tarnybos darbuotojas ir naujai priimami Tarnybos darbuotojai.
 4. Tarnybos darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Tarnybos interneto tinklalapyje.

Atnaujinimo data: 2023-09-23