Asmens duomenų apsauga

Valstybinės miškų tarnybos Duomenų apsaugos pareigūnė yra Rūta Malevskytė, el. paštas - [email protected].

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūnės pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, asmens duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

Asmens duomenys, iš kurių pašalinta asmeninė informacija, kurie yra užšifruoti ar kuriems yra suteikti pseudonimai, bet kuriuos galima panaudoti iš naujo nustatant asmens tapatybę, išlieka asmens duomenimis ir jiems taikomas BDAR.

Asmens duomenys, kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad asmens tapatybė negali arba nebegali būti nustatyta, nebelaikomi asmens duomenimis. Kad duomenys būtų iš tiesų anoniminiai, anonimiškumas turi būti užtikrintas negrįžtamai.

BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva (2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB (OL L 201, 2002 7 31, p. 37) ir 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, info@įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

 

Duomenų subjektų teisės (BDAR III skyrius):

 1. Teisė būti informuotam, kai duomenys renkami iš duomenų subjekto ir kai duomenys gauti ne iš duomenų subjekto.
 2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.
 3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis.
 4. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ("Teisė būti pamirštam") .
 5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 6. Teisė į duomenų perkeliamumą.
 7. Teisė nesutikti.
 8. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Tarnyba) tvarko duomenų subjekto asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Tarnybą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant Tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Tarnybos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Atnaujinimo data: 2023-10-24