Dėl viešojoje erdvėje paskelbtų publikacijų

Data

2022 05 03

Įvertinimas
0
Gulbinai_2_1.jpg

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje buvo paskelbta keletas straipsnių apie, neva, neteisėtą miško žemės „išmiškinimą“ teritorijoje, esančioje Vilniaus mieste prie Gulbino ežero Verkių regioniniame parke (žr. pav., toliau – Nagrinėjama teritorija) ir su juo susijusius institucijų sprendimus. Straipsniuose ant juos priėmusių institucijų ir pačių sprendimų metamas šešėlis, neva, jie „sunkiai paaiškinami“ ir t. t. Valstybinė miškų tarnyba, matydama ne visiškai tiksliai ir galbūt tendencingai pateikiamus situacijos vertinimus bei interpretacijas, laiko savo pareiga pateikti tikslią informaciją ir savo sprendimą pagrindžiančius duomenis.

Pradėti reikėtų nuo to, kad iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, minimo sklypo vietoje esančioje teritorijoje veikė pionierių stovykla. Norėdami įvertinti šių plotų inventorizaciją miškais, atlikome istorinių miškų inventorizacijos duomenų analizę nuo praeito amžiaus aštunto dešimtmečio.

Šiame 50 m. laikotarpyje Vilniaus miesto miškai buvo inventorizuoti 5 kartus maždaug kas 10 metų, siekiant periodiškai atnaujinti duomenis apie miesto miškus. Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos (apibendrintai vadinamos „miškotvarkos“) Vilniaus mieste vykdytos 1976 m., 1986 m., 2000 m., 2010-2011 m., 2020 m. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. nagrinėjama teritorija nebuvo priskiriama vadinamajai „miško fondo žemei“ – t. y. plotams, kuriuose vykdoma miško ūkinė veikla ir kuriuos reikalinga inventorizuoti. Tiek 1976 m., tiek 1986 m. Vilniaus mieste vykdytų valstybinių miškų inventorizacijų metu žemės sklypo vietoje esanti teritorija nebuvo inventorizuojama – tai iliustruoja atitinkama archyvinė miškotvarkos medžiaga (1976 m. Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos Vilniaus miškų ūkio Verkių girininkijos medynų planas ir 1986 m. Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos Vilniaus MŪGS pagrindinės įmonės Verkių girininkijos medynų planas, žr. 1 pav.). Taksaciniai miško sklypai nagrinėjamoje teritorijoje neišskirti. Kitaip nei už šios teritorijos ribų esantys plotai, kuriuose matosi išskirtų miško sklypų ribos ir tam tikros jų skaitinės charakteristikos – sklypų numeriai, plotai, augavietės ir kt.


1 pav. Medynų planų ištraukos iš 1976 m. ir 1986 m. miškotvarkos medžiagos

Pirmoji valstybinė sklypinė miškų inventorizacija, įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos Miškų įstatymui (1994 m.), Vilniaus mieste atlikta 2000 m. Jos metu buvo laikomasi anksčiau taikyto miškų inventorizacijos pagal teritorijų priskyrimą „miško fondo žemei“ principo, tad nagrinėjama teritorija ir šios inventorizacijos metu nebuvo inventorizuota mišku (žr. 2 pav.), nors medžiai, kaip rodo aerofotonuotraukų (t. y. vaizdų, gautų vykdant teritorijų fotografavimą oro skrydžio metu) analizė, joje augo. 

Pažymėtina, kad tuo metu miškų inventorizacijos tradiciškai buvo vykdomos dešifruojant aerofotonuotraukas (ortofotoplanus) ir įvertinant miškų charakteristikas apžiūros vietoje metu iš akies (taip vadinamu „vizualiniu metodu“). Tokiu būdu nustatytų miško ribų paklaidos siekė 10-20 metrų. Popieriuje atspausdintos aerofotonuotraukos su miškų inventorizaciją atlikusio specialisto miško ribų žymėjimais vėliau buvo perkeliamos į GIS duomenų bazes, kur įgavo konkrečias koordinates (LKS-94 koordinačių sistemoje). Dokumentai patvirtina, kad miškų inventorizacijos vykdytojai nesilankė nagrinėjamoje teritorijoje, bet atliko miško juostos tarp Gulbino ežero ir šios teritorijos (iki ten buvusios tvoros) inventorizaciją, išskirdami miško sklypus Nr. 25 ir 26 rytuose ir Nr. 8 – sklypo šiaurėje. Kadangi 2000 m. vykdytos valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu juridinis žemės sklypas nagrinėjamoje teritorijoje dar nebuvo suformuotas ir geodeziškai apmatuotas, tikslus žemės sklypo ribų ir inventorizuojamo ploto ribų suderinimas tuo metu negalėjo būti atliktas.

2001 m. atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir įregistravus jį Nekilnojamojo turto registre (2001-12-04, unikalus sklypo Nr. 0101-0002-0442), šio sklypo juridinės ribos persidengė su valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos netiksliai dešifruotais ir GIS duomenų bazėse įrašytais miškų plotais (10-20 m pločio ruožuose rytinėje ir šiaurinėse nagrinėjamos teritorijos dalyse). Tokiu būdu tam tikri žemės sklypo plotai, kurie realiai nebuvo inventorizuojami mišku, geografinėse duomenų bazėse dėl dešifravimo paklaidų (poslinkių) naujai suformuotame žemės sklype buvo atvaizduojami kaip inventorizuoti mišku ir fiksuoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre (žr. 3 pav., užbrūkšniuoti plotai rytinėje ir šiaurinėje sklypo dalyse).


2010-2011 m. Vilniaus mieste atlikus valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją, likusioje Nagrinėjamos teritorijos dalyje augantys medžiai mišku taip pat nebuvo inventorizuoti, nes pagal teisės aktų reikalavimus ir Aplinkos ministerijos išaiškinimą (2012-03-12 raštas Nr. (12-2)-D8-2315 „Dėl miškų inventorizacijos duomenų perdavimo“) žemės plotai, kurie apaugo medžiais po „kitos“ paskirties žemės sklypo suformavimo, negalėjo būti registruojami Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre kaip miškas be išreikštos žemės savininko valios. Nagrinėjamoje teritorijoje 2001-11-05 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 3483-01 buvo suformuotas būtent „kitos“ paskirties žemės sklypas, kuriame medžių inventorizaciją mišku apribojo aukščiau nurodytas išaiškinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro 2012-05-08 įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, nauji miškai kitos paskirties žemės sklypuose gali būti įtraukiami į miško apskaitą tik kai to pageidauja žemės savininkas (ar valdytojas) – šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba. 

2016 m. buvo gautas valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją 2010-2011 m. vykdžiusio VĮ „Valstybinio miškotvarkos instituto“ raštas Nr. S-854 „Dėl valstybės miškų kadastro duomenų patikslinimo“ (2016-10-24) ir raštas Nr. S-858 „Dėl 2016-10-24 rašto Nr. S-854 papildymo“ (2016-10-26), kuriuo Valstybinė miškų tarnyba buvo informuota apie nagrinėjamoje teritorijoje padarytą miškų inventorizacijos klaidą, nurodant, kad minimame žemės sklype miškas nebuvo ir, vadovaujantis galiojusiais teisės aktais, neturėjo būti inventorizuotas. Siauros medžių juostos (10-20 m pločio ruože) išskyrimas kaip miško nagrinėjamoje teritorijoje buvo nulemtas netikslaus dešifravimo, atlikto 2000 m. valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos metu, kai konkrečių objektų vietos (šiuo atveju teritoriją juosiančios tvoros) buvo nustatomos ne naudojantis aukšto tikslumo geodeziniais prietaisais, bet dešifruojant ortofotonuotraukas „iš akies“. Šiuos neatitikimus išryškino 2001 m. atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai aukšto tikslumo geodeziniais prietaisais. Gavus aukščiau nurodytą valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos vykdytojo – VĮ „Valstybinio miškotvarkos instituto“ prašymą, po išsamios archyvinių miškotvarkos duomenų analizės, buvo priimtas sprendimas išregistruoti siaurame ruože dėl matavimų paklaidos registruotą mišką, kuris savo plotu (0,81 ha) ir konfigūracija (žr. pav. 3, užbrūkšniuoti plotai rytinėje ir šiaurinėje sklypo dalyse) visiškai neatitiko nagrinėjamoje teritorijoje faktiškai medžiais apaugusių plotų išsidėstymo.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pakeitimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ 33 punktu ir Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 260-15-V "Dėl duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 4.1 punktu, t. y. atlikus sklypinės miškų inventorizacijos patikslinimą. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys apie žemės plotus, patenkančius į minimą žemės sklypą, buvo patikslinti 2016-12-22. Pagrindas Kadastro duomenims keisti – Valstybinės miškų tarnybos 2016-12-21 sprendimas Nr. S-1612-43 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų įrašymo / keitimo“.

Kadangi nagrinėjama teritorija tam tikra apimtimi yra apaugusi medžiais, vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, tik žemės sklypo savininkas ar valdytojas (nagrinėjamu atveju Nacionalinė žemės tarnyba) gali inicijuoti jos valdomo žemės sklypo, kurio paskirtis „kita“, inventorizaciją ir prašyti atitinkamus medžiais apaugusius plotus, atitinkančius Miškų įstatyme miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus, įtraukti į miškų apskaitą ir registruoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre. 

2022-04-21 Valstybinėje miškų tarnyboje buvo gautas žemės sklypo savininko – Nacionalinės žemės tarnybos prašymas tam tikrose nagrinėjamos teritorijos dalyse, kurios apaugusios medžiais ir atitinka Miškų įstatymo reikalavimus, registruoti mišką, pridėta miškų inventorizaciją pagrindžianti medžiaga. Tokiu būdu žemės savininkas pasinaudojo jam Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos apraše suteiktomis teisėmis, inicijuodamas medžiais apaugusių plotų įtraukimą į miškų apskaitą. Pateiktoje miškų inventorizacijos medžiagoje nurodytas siūlomo registruoti miško plotas žemės sklype sudaro 3,4 ha. Valstybinė miškų tarnyba šiuo metu atlieka pateiktų duomenų patikrą ir nustatytais terminais priims sprendimą dėl atitinkamų plotų registravimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre.