>

Miškų inventorizacijos ir jos patikslinimo metu nustatytų duomenų tvirtinimas

Miškų inventorizacijos ir jos patikslinimo metu nustatyti duomenys tvirtinami vadovaujantis Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-479 „Dėl Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Tvirtinimui pateikti duomenys turi atitikti Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus.

Miškų inventorizacijos ir jos patikslinimo duomenis tvirtinimui gali pateikti žemės sklypų savininkai, valdytojai ar jiems paslaugas teikiantys vidinės miškotvarkos projektų rengėjai, atitinkantys Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių reikalavimus. Tarnybai turi būti pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

1. prašymas Tarnybai patvirtinti miškų inventorizacijos duomenis;

2. prašymas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojui (Valstybės įmonei Registrų centrui) įregistruoti patvirtintus miškų inventorizacijos duomenis (prašymo forma);

3. miško savininko ar valdytojo prašymas dėl miškų inventorizacijos atlikimo vidinės miškotvarkos projekto rengėjui (Nuoroda į vidinės miškotvarkos autorių sąrašą pagal atliktus darbus savivaldybėse) (Nuoroda į vidinės miškotvarkos  projektų rengėjų sąrašą);

4. geografiniai ir aprašomieji miškų inventorizacijos duomenys (skaitmeniniai, formatas pdf ir shp, ar dwg), atitinkantys Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojo nustatytus reikalavimus;

5. žemės nuosavybę ar valdymo teisę įrodantys dokumentai (Nekilnojamojo turto registro išrašas, žemės sklypo planas).

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-479 „Dėl Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, visi aukščiau nurodyti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Tik patvirtinti miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatyti duomenys galės būti registruojami Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, kurio tvarkytoju nuo 2024 m. sausio 1 d. yra Valstybės įmonė Registrų centras.

Tarnyba, priėmusi sprendimą patvirtinti miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytus duomenis, jį kartu su duomenimis ir dokumentais, nurodytais šio rašto 2-5 punktuose, perduos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojui Valstybės įmonei Registrų centrui.

Atnaujinimo data: 2024-01-18