Ūkio subjektų priežiūros efektyvumo vertinimas

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus veiklos ūkio subjektų priežiūros srityje efektyvumo vertinimas 2021-01-14

Punktas pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr. 511 Sritis Rodiklis Rodiklio reikšmė Rezultatas
Teigiamas Neigiamas
10.1 Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis privačiuose miškuose, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * 2019 metai 1464 ktm  +  
2020 metai 533 ktm
Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas privačiuose miškuose proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2019 metai 0,5 proc. +  
2020 metai 0,4 proc.
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2019 metai 0,2 proc.  
2020 metai 0,4 proc.
Nustatytų biržių atrėžimo reikalavimų pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2019 metai 0,2 proc.  
2020 metai 0,4 proc.
Nustatytų medienos apskaitos ir sanitarinių taisyklių lentpjūvėse pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2019 metai 4 proc.  +  
2020 metai 1 proc.
10.2 Rizikingiausių priežiūros sričių kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Mažėja  +  
Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * Mažėja  +  
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Didėja    +
10.3 Patikrinimų rizikingiausiose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų rizikingiausių priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 669 vnt. +  
Iš jų rizikingiausiose srityse 86 vnt.
Rizikingiausiose srityse 13 proc.
10.4 Patikrinimų vidutiniškai ir mažai rizikinguose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų vidutiniškai ir mažai rizikingų priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 669 vnt.  +  
Iš jų vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 583 vnt.
Vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 87 proc.
10.6 Planinių patikrinimų dalies, lyginant su visais patikrinimais vertinimas Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, procentas nuo visų atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* 38 proc.  +  
11.1 Miško savininkų konsultavimo kokybės vertinimas Miško savininkų, apklausos metu pasisakiusių, kad konsultacija buvo naudinga ir padėjo suvokti veiklą miškuose reglamentuojančius teisės aktus, procentas nuo visų apklausoje dalyvavusių miško savininkų 64 proc.    +

* Dėl vykdomos kontrolės sričių specifikos ir atliekamų patikrinimų sezoniškumo, vertinimas atliekamas kas ketvirtį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10