Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ūkinę veiklą miškuose

 • Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671;
 • Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223;
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166;
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000 07 18 įstatymu Nr. VIII-1864;
 • Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785;
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869;
 • Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, 1997 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 799;
 • Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, LR vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1578;
 • Miško kirtimų taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79;
 • Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055;
 • Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569;
 • Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406;
 • Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199;
 • Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144;
 • Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631;
 • Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodika, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230;
 • Privataus miško žemės sklypų patikrinimo pažymų ir lentpjūvių patikrinimų planavimo metodika, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu 49-19-V;
 • Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodika, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-249;
 • Valstybinės miškų tarnybos pažeidimų priskyrimo mažareikšmiams tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu 269-16-V;
 • Valstybinės miškų tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, taisyklės, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu 87-12-V;
 • Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V;
 • Valstybinės miškų tarnybos nuostatai patvirtinti Aplinkos ministro 2020-03-30 įsakymu Nr. D1-171 “Dėl biudžetinės įstaigos Augalų genų banko reorganizavimo ir Valstybinės miškų tarnybos nuostatų patvirtinimo”
 • Lankymosi miške taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. D1-849;
 • Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-823;
 • Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 272;
 • Neteisėtu medienos, miško išteklių įsigijimu ir neteisėtu gyvūnų sumedžiojimu įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. D1-170;
 • Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634;
 • Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10