Miškų ūkio priežiūra

Vykdydama miškų ūkio priežiūros funkcijas, Valstybinė miškų tarnyba:

 • konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • atlieka deleguotas funkcijas, susijusias su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau EŽŪOGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) priemonėmis;
 • tikrina ir derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus;
 • išduoda leidimus kirsti mišką, nagrinėja pranešimus apie ketinimus kirsti mišką;
 • tikrina Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis ir teikia išvadas dėl miško žemės transformacijos;
 • registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus miškuose, išskyrus valstybinę miško žemę, perduotą miškų urėdijoms valstybinėms funkcijoms įgyvendinti;
 • atlieka patikras, susijusias su EŽŪOGF ir EŽŪFKP priemonėmis;
 • organizuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;
 • konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia instrukcijas, rekomendacijas, reglamentus ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia atsakymus, pagal kompetenciją, sprendžia juose keliamus klausimus.

Prašymus įvertinti ir patvirtinti miško želdinimo ir žėlimo projektus siųsti [email protected]