Duomenų teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų teikimo tvarka

Kadastro duomenų teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Kadastro dokumentai ir duomenys

1. pažymos, išrašai:

1.1. apie miško žemės, medynų vertę (pavyzdys1, pavyzdys2, pavyzdys3);

1.2. apie taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas (pavyzdys4);

1.3. apie grafinius kadastro duomenis (pavyzdys5, pavyzdys6, pavyzdys7);

2. skaitmeniniai kadastro aprašomieji ir grafiniai duomenys (formatas *.DBF ir *.SHP);

3. archyviniai kadastro dokumentai:

3.1. miškų inventorizacijos objektų ortofotoplanai;

3.2. miškų inventorizacijos dokumentai (medynų planai, kvartalų žemėlapiai ir kt.);

3.3. valstybinės reikšmės miškų plotų ir miškų tvarkymo schemos;

3.4. privačių miškų miškotvarkos projektai.

Kadastro dokumentų ir duomenų pateikimo terminai

Kadastro pažymų, išrašų parengimo ir pateikimo terminai: 2 d. d., 10 d. d., 20 d. d. 

Kuo terminas trumpesnis, tuo kaina už dokumentų parengimą ir pateikimą yra didesnė. Terminą savo užsakyme nurodo dokumentų gavėjas.

Skaitmeniniai kadastro aprašomieji ir grafiniai duomenys (formatas *.DBF ir *.SHP) yra parengiami ir pateikiami per 10 - 20 d. d. laikotarpį, kuris yra nustatomas kadastro duomenų teikimo sutartyje.

Kiti kadastro dokumentai parengiami ir pateikiami per 20 d. d. Tais atvejais, kai yra užsakomas didelis dokumentų kiekis, dokumentų parengimo ir pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Kadastro pažymų, išrašų teikimo būdai

Kadastro pažymas galima užsisakyti per elektroninę Miškų kadastro pažymų teikimo paslaugą arba teikiant prašymus Valstybinei miškų tarnybai.

Elektroninė kadastro pažymų, išrašų teikimo paslauga

Elektroninė paslauga miško savininkui leidžia operatyviai peržiūrėti kadastro duomenis nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, užsisakyti ir atsisiųsti pažymas, išrašus apie aprašomuosius bei grafinius kadastro duomenis. Paslauga užtikrina galimybę suteikti skaitmeninius įgaliojimus ir įgalioti kitus asmenis užsakyti pažymas, išrašus.

Teikiamos pažymos, išrašai pagal kadastre įregistruotus duomenis:

1. apie miško žemės ir medynų vertę;

2. apie medynų vidutinę rinkos vertę;

3. apie taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas;

4. apie grafinius kadastro duomenis.

Taip pat, teikiamos grafinės pažymos valstybinės reikšmės miškų plotams ir apie miško žemės plotų priskyrimą miškų grupėms.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiant išmokas miško savininkams pagal programos priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ išskirtose kertinėse miško buveinėse (KMB), teikiamos pažymos apie privačiose miško valdose išskirtas ne mažesnes kaip 0,5 ha KMB, kuriose medynas yra priskirtas III arba IV miškų grupei ir yra pasiekęs pagrindinių miško kirtimų taisyklėse nustatytą minimalų pagrindinių kirtimų amžių.

Pažymų užsakymai vykdomi tik įvykdžius apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste. Pažymos teikiamos elektroniniu paštu (formatas *.pdf).

Naudojimasis elektronine paslauga aprašytas Savininko vadove, kuris teikiamas prisijungus prie sistemos.

Pažymų, išrašų užsakymas teikiant prašymus Valstybinei miškų tarnybai

Miškų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims kadastro duomenys apie jų valdose esančius miškus teikiami Valstybinei miškų tarnybai pateikus:

1. užpildytą nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomi prašančiojo asmens duomenys, norimi gauti kadastro duomenys, pageidaujamas duomenų pateikimo terminas ir pagrindiniai duomenys apie žemės sklypą (Nekilnojamojo turto registro įrašo numeris, žemės sklypo kadastro numeris, bendras žemės sklypo plotas). Prašymų formos: 

2.savininko arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 

3. miškų nuosavybę patvirtinančius dokumentus; 

4. įgaliojimą, kai kreipiasi savininko įgaliotas asmuo; 

5. grafinius žemės sklypo identifikavimo duomenis – spausdintą dokumentą su žemės sklypo planu ir aplinkine situacija arba žemės sklypo ribų duomenis elektroninėje formoje (vektoriniai duomenys valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94). 

6. Duomenų pateikimo paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (duomenys paslaugų apmokėjimui).

Dokumentus siųsti elektroninio pašto adresu [email protected]

Kadastro duomenų teikimas matininkams

Matininkams, kurie matuoja žemės sklypus su miško žemės plotais, teikiami kadastro duomenys apie miško žemės ir medynų tūrio vertę 9 priedo skaičiavimui. Šiems duomenims gauti matininkai teikia:

1. prašymą dėl išrašo apie kadastro duomenis;

2. žemės sklypo skaitmenines ribas (siųsti el. p. adresu [email protected]);

3. matininko kvalifikacijos pažymėjimo kopiją.

Pasirašoma kadastro duomenų teikimo ir naudojimo ar internetinės prieigos sutartis.
 
Kadastro duomenų teikimas kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims 

Kadastro duomenų gavimui fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus miško savininkus ar jų įgaliotus asmenis) Valstybinei miškų tarnybai pateikia prašymą, kuriame nurodo:

1. duomenų naudojimo tikslus ir terminus; 

2. nuorodą į įstatymą, kitą teisės aktą, suteikiantį teisę gauti tokius duomenis; 
3. reikalingų objektų duomenis ir duomenų pateikimo būdus; 

4. atnaujintų duomenų perdavimo periodiškumą; 

5. duomenų apsaugos ir sunaikinimo po naudojimo būdus; 

6. grįžtamojo ryšio būdus, nurodant, kaip duomenų naudotojas informuos Valstybinę miškų tarnybą apie pastebėtas duomenų klaidas. 

Kadastro duomenys teikiami pasirašius Valstybinės miškų tarnybos ir duomenų naudotojų kadastro duomenų teikimo ir naudojimo sutartį.

Dokumentus siųsti elektroninio pašto adresu [email protected] 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-17