Miškų kadastras

Kadastro paskirtis ir objektas

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras yra vienas pagrindinių valstybės kadastrų, apimantis duomenų apie Lietuvos miškus visumą, jų nuosavybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu.  Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas.

Kadastro duomenų atnaujinimas

Kadastro duomenys nuolat atnaujinami iš miško valdytojų ir kitų duomenų teikėjų gavus duomenis, informaciją ir dokumentus apie atliktą miško sklypinų inventorizaciją, įvykdytas ūkines priemones, nuosavybės, administracinių ribų ir kitus pasikeitimus, naujai įveistus ir savaime išaugusius miškus. 

Kadastro sąveika su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis

Miškų kadastro tvarkyme naudojami kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenys: Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Adresų registro, Georeferencinio pagrindo, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro, Kultūros vertybių registro ir kitų registrų.