Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimas

NEPRIKLAUSOMŲ MEDIENOS MATUOTOJŲ ATESTAVIMAS
Nepriklausomi medienos matuotojai atestuojami vadovaujantis  Nepriklausomų medienos matuotojų kvalifikacijos atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikino ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 08d. įsakymu Nr. D1-722 

Atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems Miškų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip vienų metų:

1. darbo, susijusio su nenukirsto miško matavimu, patirtį, jeigu asmuo pretenduoja gauti nenukirsto miško matavimo ir stiebų medienos kokybės vertinimo Atestatą;
2. darbo, susijusio su medienos matavimu ir kokybės vertinimu, patirtį, jeigu asmuo pretenduoja gauti apvaliosios medienos matavimo rankiniu būdu ir automatizuotomis tūrio matavimo linijomis bei kokybės vertinimo Atestatą.


Fizinis asmuo, norintis gauti Matuotojo Atestatą (toliau – Pretendentas), iki Atestavimo komisijos posėdžio, bet ne vėliau kaip 7 darbo dienos iki jo pradžios, privalo Atestavimo komisijai pateikti:

1. Prašymą raštu, kuriame nurodo, kurį iš Aprašo 5 punkte nurodytų Atestatų ar juos abu norėtų gauti;
2. išsilavinimą įrodančio dokumento (notaro patvirtintą) kopiją;
3. pažymą apie Aprašo 10 punkte nurodyto darbo patirtį;
4. Atestavimo komisijos nustatytos formos užpildytą deklaraciją, kad atitinka Miškų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. 
Deklaracijos forma