Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Vyriausiuoju specialistu priimamas dirbti asmuo, turintis profesinį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties arba inžinerijos mokslų studijų srities geodezijos krypties ne žemesnį kaip bakalauro išsilavinimą.

2. Vyriausiasis specialistas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškotvarką, miškų inventorizaciją, Lietuvos Respublikos žemės ir kito nekilnojamojo turto, Lietuvos Respublikos miškų valstybės ir kitų kadastrų tvarkymą, informacijos tvarkymą ir teikimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą, transporto ir jo naudojimo, materialinių vertybių apskaitos, saugojimo, dokumentavimo tvarkos ir buhalterinės atskaitomybės reikalavimus, viešuosius pirkimus.

3. Vyriausiasis specialistas turi:

3.1. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.2. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

3.3. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių geodezinius/ kadastrinius matavimus, miškų inventorizaciją ir miškotvarką, ekspertizę;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (VDVIS), ArcGIS 9.x (ar naujesne) programine įranga, geodezinių matavimų prietaisais;

3.6. turėti geodezininko ir/ar matininko kvalifikacinį pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 2 metų kadastrinių matavimų patirtį;

3.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

PAREIGOS

Vyriausiojo specialisto pareigos:

1. pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės 2 nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2. prižiūrėti ir kontroliuoti geodezinių bei kadastrinių matavimų, georeferencinio miškų pagrindo formavimo darbus;

3. analizuoti geodezinių bei kadastrinių matavimų, georeferencinio miškų pagrindo formavimo darbų kontrolės rezultatus, rengti išvadas, teikti informaciją apie šių darbų sutarčių vykdymą ir kokybę;

4. teikti rekomendacijas dėl geodezinių bei kadastrinių matavimų planavimo, vykdymo ir jų kontrolės;

5. atlikti miškų inventorizacijos ir miškų kadastro duomenų patikrinimus vietoje, rinkti bei tvarkyti geografinę informaciją;

6. kartu su kitais skyriaus darbuotojais dalyvauti patikrinimuose, vykdant valstybinę miškų kontrolę visų nuosavybės formų miškuose;

7. nagrinėti ir teikti išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų dėl miško žemės naudojimo kontrolės;

8. kontroliuoti skyriaus tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą (eksploatavimą, saugojimą, automobilių judėjimo stebėseną), spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą ir apie nustatytus pažeidimus nedelsiant informuoti skyriaus vedėją arba Tarnybos vadovybę;

9. išduoti, tvarkyti kelionės lapus (skyriaus), registruoti juos kelionės lapų registracijos žurnale, vykdyti jų pildymo ir apskaitos laikymosi kontrolę;

10. laiku parengti ir pateikti skyriaus ataskaitas (apie kuro sunaudojimą) Tarnybos vyriausiajai patarėjai (finansų), užtikrinti jų teisingumą;

11. inicijuoti ūkinių operacijų atlikimą (aprūpinant skyrių inventoriumi, orgtechnika, darbo rūbais, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis) pagal ūkines operacijas inicijavusių skyriaus darbuotojų paraiškas, rengti dokumentus dėl ūkinių operacijų atlikimo ir teikti jas suderinti Tarnybos direktoriui;

12. vykdyti kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus ir Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

TEISĖS

Vyriausiasis specialistas turi teisę:

1. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo metodikos tobulinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo, skyriui priskirtų darbo priemonių naudojimo, taisymo ar įsigijimo;

2. teikti Tarnybos vadovybei, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Tarnybos lokalinių teisės aktų (transporto naudojimo ir priežiūros, materialinių vertybių apskaitos) tobulinimo;

3. įspėti kitus skyriaus darbuotojus, nevykdančius jų pareigybės aprašymuose numatytų pareigų ar nesilaikančių darbo drausmės, o esant būtinybei informuoti skyriaus vedėją dėl drausminių/tarnybinių nuobaudų taikymo nusižengusiam skyriaus darbuotojui;

4. gauti visą būtiną informaciją, priemones ir medžiagas numatytoms pareigoms atlikti.