Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą žemės ūkio mokslų grupės miš-kininkystės krypties arba gyvybės mokslų grupės ekologijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

1.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje; 

1.3.  žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausy-bės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų konsultavimą, miškotvarką, miškų inventorizaciją, miškų naudojimą ir tvarkymą, Valsty-binės miškų tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklą;

1.4.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

1.5.  mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

1.6.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

2.1.  vykdo asmenų konsultavimą vidinės miškotvarkos projektų rengimo, tvarkymo klausimais;

2.2.  vykdo asmenų konsultavimą miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo, vertinimo ir tvirti-nimo klausimais;

2.3.  vykdo asmenų konsultavimą leidimų kirsti mišką ir pranešimų apie ketinimą kirsti mišką pa-teikimo, derinimo, tvirtinimo, išdavimo klausimais;

2.4.  vykdo asmenų konsultavimą kitais miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos klausimais;

2.5.  pagal kompetenciją rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl konsultavimo veiklos tobuli-nimo;

2.6.  bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais asmenų konsultavimo klausimais;

2.7.  pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus;

2.8.  vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos vadovybės pavedimus, susijusius su konsultavimu.