Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų veiklą.

11. Analizuoja išduodamų leidimų kirsti mišką teisėtumą ir kontroliuoja leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymąsi.

12. Teikia išvadas dėl valstybinių vidinės miškotvarkos projektų.

13. Vadovauja kitais teisės aktais deleguotų funkcijų ir (ar) darbų, numatytų Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vykdymui arba prireikus juos vykdo.

14. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės nusižengimų protokolus, skiria administracines nuobaudas už LR Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nurodytus Administracinių nusižengimų kodekse.

15. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose. 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

18. arba:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

18.3. darbo patirties trukmė – 5 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su Administracinių nusižengimų registru (ANR).

20. Transporto priemonių pažymėjimai:

20.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).