Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

9. Kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtų darbų vykdymą ir jų kokybę, užtikrinant Valstybinei miškų tarnybai keliamų uždavinių įgyvendinimą.

10. Kontroliuoja miškų inventorizaciją vykdančių asmenų sudaromų inventorizuotų objektų duomenų bazių kokybę, vykdo šių duomenų priėmimą.

11. Priima ir paveda vykdyti duomenų teikimo užsakymus, kontroliuoja teikiamų duomenų ir pažymų kokybę.

12. Teikia pasiūlymus dėl skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo, Miškų kadastro informacinės sistemos tobulinimo.

13. Skyriaus vedėjo nedarbingumo ir atostogų metu vadovauja skyriaus veiklai ir atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – ekologija (arba); arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.