Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Diagnozuoja miško patologiją sukeliančius veiksnius, konsultuoja ir teikia rekomendacijas miško sanitarinės apsaugos klausimais miškų urėdijoms, nacionalinių parkų direkcijoms, miškų savininkams ir kitiems miškų valdytojams.

11. Vertina miškų sanitarinę būklę, seka svarbiausių ligų sukėlėjų ir kenkėjų populiacijų kitimą; organizuoja bei vykdo rekognostinius ir detalius miško patologijos tyrimus.

12. Renka ir analizuoja informaciją apie abiotinius, ligų, vabzdžių ir žvėrių pažeidimus, prognozuoja ligų sukėlėjų, kenkėjų invazijas.

13. Dalyvauja formuojant miško sanitarinės apsaugos profilaktinių ir naikinamųjų priemonių sistemą. Vertina miško sanitarinės apsaugos priemonių įgyvendinimą.

14. Planuoja ir koordinuoja masinio pakenkimo židinių naikinimą, dalyvauja vykdant plataus masto miško sanitarinės apsaugos priemones.

15. Dalyvauja komisijose, įvertinančiose plynų sanitarinių kirtimų tikslingumą, kai kertamo medyno plotas didesnis nei 1 ha.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – biologija (arba); arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba lenkų arba rusų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A1.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).