Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Inventorizuoja genetinius miško medžių išteklius, teikia rekomendacijas jų tvarkymui ir naudojimui.

10. Rengia miško genetinių išteklių plėtros planus, atestuoja plotus, tvirtina projektus, metodiškai vadovauja jų įgyvendinimui, testuoja eksperimentinius želdinius.

11. Genetiniu ir ūkiniu požiūriu vertina miško sėklinės bazės objektus, teikia rekomendacijas jos gerinimui, racionalesniam naudojimui ar rekonstrukcijai.

12. Koordinuoja miško sėklinės bazės objektų plėtrą.

13. Dalyvauja rengiant miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programas, dalyvauja jas įgyvendinant.

14. Bendradarbiauja keliant miško naudotojų kvalifikaciją sėklinės miško bazės priežiūros ir naudojimo klausimais.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

2. arba:

2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2.2. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

2.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

3.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

3.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).