Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Koordinuoja augalų genetinių išteklių mokslinius tyrimus tarp institucijų; bendradarbiauja su augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniais centrais, įgyvendinant augalų genetinių išteklių kaupimo, tyrimo, išsaugojimo ir atkūrimo programas.

13. Vertina augalų genetinės medžiagos, perduodamos saugoti, kokybę; dalyvauja atrenkant ir ruošiant dauginamosios medžiagos pavyzdžius.

14. Vertina augalų genetinių išteklių (genetinių draustinių, sėklinių (genetinių) sklypų, sėklinių medynų ir lauko kolekcijų) apsaugą, naudojimą ir atkūrimą; koordinuoja išteklių kokybišką ir savalaikį atnaujinimą, dauginimą ir platinimą.

15. Organizuoja ir koordinuoja periodišką augalų genetinių išteklių inventorizaciją, kontroliuoja, kad duomenys, apie augalų genetinius išteklius duomenų bazėje būtų aktualūs, išsamūs bei teisingi.

16. Inicijuoja bei organizuoja seminarus, paskaitas ir kitus renginius, rengia bei skelbia informacinę medžiagą augalų genetinių išteklių klausimais.

17. Pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų, darbo grupių veikloje, nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai šalyje ir užsienyje.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija (arba);

1.3. studijų kryptis – agronomija (arba);

1.4. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.5. studijų kryptis – ekologija (arba); arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – augalų dauginamosios medžiagos ir augalų veislių srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai; arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija)