Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. kaupia, sistemina informaciją apie sėklinės miško bazės objektų, eksperimentinių želdinių veisimą, tvarko duomenis genetinių miško medžių informacinėje sistemoje, sudaro miško genetinių objektų pasus;

2. matuoja ir vertina eksperimentinių želdinių biometrinius rodiklius, apdoroja su genetinių miško medžių išteklių objektų stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją;

3. atrenka populiacijas atstovaujančius medžius, koordinuoja derliaus rinkimą selekcijos tikslais miško sėklinės bazės objektuose;

4. tvarko miško genetinių objektų GIS sluoksnį;

5. dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;

6. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;

7. kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas kursuose, seminaruose ir kituose renginiuose;

8. skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atlieka kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą žemės ūkio mokslų grupės miškininkystės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje.

2. žinoti Windows operacines sistemas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office;

3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miško genetinius išteklius, Valstybinės miškų tarnybos veiklą;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją rengti išvadas, ataskaitas;

5. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.