Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS    

1.    Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2.    Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3.    Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4.    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5.    Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6.    Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7.    Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.    

8.    Pagal kompetenciją įgyvendina 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje, nuostatas.

9.    Organizuoja Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos darbą.

10.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
    
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1.    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.2.    studijų kryptis – biologija (arba);

1.3.    studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.4.    studijų kryptis – agronomija (arba);

arba:

1.5.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.6.    darbo patirtis – augalų dauginamosios medžiagos ir augalų veislių srities patirtis;

1.7.    darbo patirties trukmė – 1 metai; 

arba:

2.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

2.1.    darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

2.2.    darbo patirties trukmė – 1 metai. 

3.    Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

3.1.    kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

3.2.    kalbos mokėjimo lygis – B2.

4.    Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).