Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka 10. Organizuoja Miškų kadastro duomenų bazių techninės priežiūros ir modernizavimo vykdymą.

11. Organizuoja žemės savininkų informavimą apie ne miško žemės apaugimą mišku.

12. Palaiko ryšius su Miškų kadastro duomenų teikėjais, vartotojais, kitais registrais ir kadastrais, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis.

13. Pasirašo Valstybinės miškų tarnybos raštus (paklausimus, atsakymus į paklausimus, lydraščius ir kt.), skirtus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų ir informacijos teikėjams bei gavėjams.

14. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba).

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

3.2. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).