Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja ir koordinuoja miško genetinių išteklių kaupimo, išsaugojimo, naudojimo ir atkūrimo darbus, informacijos kaupimą apie jų būklę, analizuoja ir teikia pasiūlymus jos tobulinimui.

11. Organizuoja miško sėklinių objektų vertinimą pagal selekcinę ir ūkinę vertę, teikia pasiūlymus dėl jų kokybės gerinimo ir atnaujinimo.

12. Organizuoja miško selekcijos objektų testavimą, įvertinimą ir panaudojimą tolimesniuose selekcijos cikluose bei kuriant selekcinę sėklinę bazę.

13. Bendradarbiauja keliant miškų urėdijų, nacionalinių parkų specialistų, privačių miškų savininkų kvalifikaciją miško genetinių išteklių išsaugojimo ir sėklinės bazės kūrimo bei naudojimo klausimais.

14. Koordinuoja augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, tyrimo ir saugojimo Lietuvos Respublikoje darbus, augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų veiklą, susijusią su augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimu, tyrimu ir saugojimu.

15. Organizuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje, įgyvendinimą.

16. Pagal kompetenciją organizuoja augalų genetinių išteklių tarptautinius mainus, propaguoja augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A1.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).