Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia Tarnybos vidinės ir išorinės komunikacijos ir įvaizdžio strategijas, Tarnybos viešinimo planus, komunikacines kompanijas ir dalyvauja juos įgyvendinant;

2. rengia krizių valdymo planą ir dalyvauja jį įgyvendinant;

3. rengia ir visais prieinamais informavimo būdais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie Tarnybos strateginius sprendimus, veiklą, siekdamas užtikrinti Tarnybos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje;

4. operatyviai reaguoja į žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos neatitinkančią informaciją apie Tarnybos veiklą;

5. vykdo visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie Tarnybą stebėjimą ir analizę;

6. organizuoja komunikaciją ir viešinimą įgyvendinant tarptautinius projektus;

7. koordinuoja Tarnybos interneto svetainės atnaujinimą;

8. dalyvauja organizuojant Tarnybos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos suinteresuotoms grupėms pateikimą;

9. dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą reprezentacinį stilių, teikia pasiūlymus dėl Tarnybos atributikos tobulinimo ir pakeitimo, rūpinasi reprezentatyviu Tarnybos pristatymu ir atstovavimu viešojoje erdvėje;

10. koordinuoja informacijos teikimą ir skelbimą Tarnybos interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose, vykdo arba organizuoja komunikaciją su Tarnybos puslapio lankytojais socialiniuose tinkluose;

11. teikia siūlymus dėl Tarnybos interneto svetainės tobulinimo;

12. inicijuoja tyrimus ir visuomenės nuomonės apklausas, atspindinčias Tarnybos veiklos ir jos reguliuojamos srities vertinimą;

13. rengia ir redaguoja oficialias Tarnybos sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus, raštus bei pranešimų medžiagą;

14. vykdo kitus su Tarnybos veikla susijusius direktoriaus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

15. darbuotojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, ar komunikacijos, ar viešųjų ryšių, ar žiniasklaidos srityje;

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką, Valstybinės miškų tarnybos veiklą, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis, būti susipažinusiam su pagrindinėmis maketavimo/dizaino programomis;

7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.