Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Bendrųjų reikalų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistu priimamas dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Vykdydamas savo darbo funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

3. Bendrųjų reikalų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas turi mokėti:

3.1. dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršykle ir elektroninio pašto programa, viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis;

3.2. užsienio kalbą (anglų, vokiečių) A2 lygiu;

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.

4. Gebėti:

4.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

PAREIGOS

Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigos:

1. kartu su Tarnybos administracija, atsižvelgiant į einamųjų metų faktines išlaidas ir kitų kalendorinių metų planuojamus biudžeto ir kitus asignavimus, organizuoti numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą;

2. nustatyti būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengti numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planus ir teikti juos tvirtinti Tarnybos direktoriui;

3. rengti Tarnybos viešųjų pirkimų dokumentų (skelbimų, kvietimų, pirkimo sąlygų) projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus ir kitą Viešojo pirkimo komisijos darbui reikalingą informaciją bei dokumentus; kartu su kitais Tarnybos skyriais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derinti technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus;

4. skaičiuoti Tarnybos vykdomų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų vertes teisės aktų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika) nustatyta tvarka bei derinti prekių, paslaugų ar darbų parinkimo būdus;

5. rengti ir tvarkyti viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus, atlikti kitus būtinus darbus, susijusius su šios komisijos veikla;

6. registruoti Tarnybos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrinti jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;

7. organizuoti tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikti dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

8. skelbti informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Tarnybos tinklalapyje;

9. rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, viešųjų pirkimų ataskaitas už finansinius metus ir kitas ataskaitas;

10. konsultuoti Tarnybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.

TEISĖS

Bendrųjų reikalų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas turi teisę:

1. teikti Tarnybos vadovybei, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Tarnybos lokalinių teisės aktų tobulinimo;

2. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbo kokybės bei drausmės gerinimo;

3. gauti kompiuterinę, programinę įrangą ir kitas priemones, reikalingas darbui efektyviai organizuoti.