Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją vizuoja Valstybinės miškų tarnybos (toliau – Tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus ir vyriausiajam specialistui pateiktus prašymus, teikimus personalo klausimais; konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, šių dokumentų rengimo klausimais;

2. rengia direktoriaus įsakymų projektus dėl Tarnybos pareigybių sąrašo ir jo pakeitimų patvirtinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo; konsultuoja Tarnybos padalinių vadovus dėl pareigybių aprašymų rengimo;

3. teikia informaciją ir (ar) dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dėl papildomų lengvatų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, auginantiems vaikus;

4. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, rengti Tarnybos metinį mokymo plano projektą ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti, inicijuoti mokymo paslaugų viešųjų pirkimų procedūras, organizuoti metinio mokymo plano įgyvendinimą;

5. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimą, konsultuoja vertinimo veiklos klausimais; 6. registruoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo išvadas, teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją apie vertinimo išvadų įgyvendinimą;

7. organizuoja Tarnybos personalo atranką, konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir tvarko su tuo susijusius dokumentus; konsultuoja padalinių vadovus konkurso ar atrankos paskelbimo klausimais;

8. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui motyvuotus sprendimus atšaukti konkursus ar atrankas;

9. teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui apie konkurso ar atrankos datą, laiką ir vietą, konkurso ar atrankos komisijos narių sąrašą;

10. organizuoja skelbimų apie konkursus ir atrankas patalpinimą tarnybos tinklalapyje;

11. konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo;

12. renka ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją, reikalingą darbo laiko apskaitos žiniaraščiams pildyti. Pateikia Tarnybos vadovui pasirašyti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

13. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą, keitimą, paskelbimą negaliojančiais;

14. supažindina valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį su Tarnybos darbo tvarką reglamentuojančiais lokaliniais teisės aktais, jų pareigybių aprašymais ir kitais vidaus tvarkomaisiais dokumentais personalo klausimais;

15. Tarnybos direktoriui pavedus, supažindina tarnybos darbuotojus, galimai padariusius tarnybinį nusižengimą ar darbo drausmės pažeidimą, su direktoriaus sprendimu (įsakymu) dėl tarnybinės ar drausminės nuobaudos skyrimo;

16. vadovaujantis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro nustatyta tvarka papildo buhalterinės apskaitos dokumentus detaliaisiais požymiais (priemonė, finansavimo šaltinis, ekonominė išlaidų klasifikacija, funkcinė klasifikacija, investicinis projektas, projekto kodas ir kiti privalomieji požymiai). Išrašo sąskaitas užsakovams už Tarnybos teikiamas paslaugas. Vizuoja ir pasirašo buhalterinės apskaitos dokumentus;

17. rengia, teikia, priima ir registruoja informaciją ir dokumentus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo centralizuoto atlikimo tvarkos aprašuose nustatyta tvarka;

18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 1.19. padeda organizuoti Tarnyboje rengiamus renginius;

20.darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja darbuotojų instruktavimą: darbuotojus priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, darbuotojui pažeidus saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus, kurių nevykdant įvyko ar galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, incidentas, gaisras;

21. vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, praneša apie nelaimingus atsitikimus darbe atitinkamoms valstybės institucijoms, organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą, dalyvauja jų tyrime vykdo jų registravimą;

22.organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą;

23. organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus;

24. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia dėl jų pasiūlymus Tarnybos vadovybei;

25. kontroliuoja darbų saugos taisyklių laikymąsi.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (arba jam prilygintą);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, personalo administravimą, dokumentų rengimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

3. būti susipažinęs su darbo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojančiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Tarnybos lokaliniais teisės aktais (Tarnybos struktūra, veiklos sritys, darbo organizavimo tvarka) ir sugebėti juos taikyti praktiniame darbe;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. dirbti su kompiuterinėmis programomis: MS Office paketu, Internet Explorer, dokumentų valdymo informacine sistema VDVIS;

7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio ir organizacinės technikos priemonėmis.