Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

1.2. turėti ne mažesnę nei 10 metų profesinę darbo patirtį veiklos bei  procesų valdymo arba projektų valdymo ir (ar) įgyvendinimo srityje;

1.3. būti susipažinęs su viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, teisėkūrą, investicijų planavimą, strateginį ir projektų valdymą;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą bendradarbiaujant su padalinių ir kitų institucijų atstovais; 

1.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.teikia išvadas ir pasiūlymus Tarnybos procesų valdymo, veiklos planavimo, stebėsenos ir efektyvumo didinimo, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos tobulinimo, organizacijos vystymo klausimais, koordinuoja pokyčių šiose srityse įgyvendinimą;

2.2. koordinuoja projektų valdymo įrankių diegimą ir jų pritaikymą Tarnybos veiklos prioritetų įgyvendinimui, programų įgyvendinimo stebėsenai, rizikų ir problemų įvertinimui, supažindina tarnybos darbuotojus su projektų valdymo principais;

2.3. koordinuoja LEAN ir kitų pažangių vadybos sistemų diegimą, sklandų funkcionavimą Tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, supažindina darbuotojus su LEAN ir kitų pažangių vadybos sistemų reikalavimais, politika ir tikslais, juos konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas;

2.4. rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;

2.5. atlieka Tarnybos veiklos prioritetų  įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja Tarnybos veiklos prioritetų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;

2.6. apdoroja su Tarnybos veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą; 

2.7. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos organizacinės struktūros, jos veiklos optimizavimo, geresnio tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo; 

2.8. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos turimų žmogiškųjų išteklių geresnio panaudojimo, motyvavimo didinimo, užduočių formavimo; 

2.9. teikia pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, „vieno langelio“ principų įgyvendinimo, 

2.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus