Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Miškotvarkos skyriaus matininku priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės ar ekologijos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį arba inžinerijos mokslų studijų srities žemėtvarkos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

2.    Vykdydamas savo darbo funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitų kadastrų tvarkymą, informacijos tvarkymą ir teikimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.

3.    Miškotvarkos skyriaus matininkas turi mokėti:

3.1.    savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.2.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

3.3.    atlikti teisės aktų, reglamentuojančių geodezinius/ kadastrinius matavimus, miškų inventorizaciją ir miškotvarką, ekspertizę;

3.4.    valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas;

3.5.    dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (VDVIS), ArcGIS 9.x (ar naujesne) programine įranga,;

3.6.    dirbti geodezinių matavimų prietaisais ir turėti geodezininko ir/ar matininko kvalifikacinį pažymėjimą;

3.7.    vairuoti automobilį ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.    Pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutari¬mų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir kitų teisės aktų vykdymą;

2.    Užtikrina Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų, jam paskirtų užduočių, duotų pavedimų savalaikį vykdymą, darbo drausmės, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, patikėtų naudoti kompiuterinės įrangos, įrankių ir prietaisų priežiūrą bei saugojimą, darbo vietoje naudojamos programinės įrangos legalumą; 

3.    Vykdo šiuos Miškotvarkos skyriaus darbus:

4.    organizuoja, prižiūri ir kontroliuoja geodezinių bei kadastrinių matavimų, georeferencinio miškų pagrindo formavimo darbus;

5.    analizuoja geodezinių bei kadastrinių matavimų, georeferencinio miškų pagrindo formavimo darbų kontrolės rezultatus, rengia išvadas, teikia informaciją apie šių darbų sutarčių vykdymą ir kokybę;

6.    teikia rekomendacijas dėl geodezinių bei kadastrinių matavimų, georeferencinio miškų pagrindo formavimo darbų planavimo, vykdymo ir jų kontrolės;

7.    vertina miškotvarkos darbų kokybę, atlieka miškų inventorizacijos ir miškų kadastro duomenų patikrinimus vietoje, renka bei tvarko geografinę informaciją.