Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Miškotvarkos inžinieriumi priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį biomedicinos mokslų studijų

2.    srities miškininkystės ar ekologijos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį arba inžinerijos mokslų studijų srities žemėtvarkos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

3.    Miškotvarkos inžinierius turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

4.    Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitų kadastrų tvarkymą, informacijos tvarkymą ir teikimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.

5.    Miškotvarkos inžinierius turi:

5.1.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.2.    sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.3.    mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių miškų inventorizaciją ir miškotvarką, ekspertizę;

5.4.    mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas;

5.5.    mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (VDVIS), ArcGIS 9.x (ar naujesne) programine įranga, GPS prietaisais;

5.6.    turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

PAREIGOS

Miškotvarkos inžinieriaus pareigos:

1.    pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2.    nagrinėti prašymus, atlikti kadastrinių duomenų patikrinimus vietoje; 

3.    rengti planavimo sąlygas vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams bei saugomų teritorijų specialiesiems planams;

4.    rengti pasiūlymus dėl sąlygų valstybės ir savivaldybės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams; 

5.    derinti vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus bei saugomų teritorijų specialiuosius planus, dalyvauti Teritorijų planavimo komisijose;

6.    rengti pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų derinimo;