Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Miškotvarkos inžinieriumi priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės ar ekologijos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį arba inžinerijos mokslų studijų srities žemėtvarkos krypties bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

2. Miškotvarkos inžinierius turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitų kadastrų tvarkymą, informacijos tvarkymą ir teikimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.

3. Miškotvarkos inžinierius turi:

3.1. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.2. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

3.3. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių miškų inventorizaciją ir miškotvarką, ekspertizę;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (VDVIS), ArcGIS 9.x (ar naujesne) programine įranga, GPS prietaisais;

3.6. turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

PAREIGOS

Miškotvarkos inžinieriaus pareigos:

1. pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2. rengti valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus, organizuoti jų viešą svarstymą, nagrinėti prašymus, atlikti kadastrinių duomenų patikrinimus vietoje, remiantis patikrinimo rezultatais tikslinti miškų kadastro duomenis;

3. rengti miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus;

4. vykdyti kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus ir Miškotvarkos skyriaus vedėjo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

TEISĖS

Miškotvarkos inžinierius turi teisę:

1. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo metodikos tobulinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo, skyriui priskirtų darbo priemonių naudojimo, taisymo ar įsigijimo;

2. įspėti kitus skyriaus darbuotojus, nevykdančius jų pareigybės aprašymuose numatytų pareigų ar nesilaikančių darbo drausmės, o esant būtinybei informuoti skyriaus vedėją dėl drausminių nuobaudų taikymo prasižengusiam skyriaus darbuotojui;

3. gauti visą būtiną informaciją, priemones ir medžiagas numatytoms pareigoms atlikti.