Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja miškotvarkos darbų kokybės vertinimą, prižiūri atitinkamų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymą.

11. Organizuoja valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektų rengimą, jų viešą svarstymą, prašymų tikslinti projektus nagrinėjimą, kadastrinių duomenų patikrinimus vietoje, miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektų rengimą ir derinimą.

12. Organizuoja planavimo sąlygų išdavimą vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo (TP) dokumentams bei saugomų teritorijų specialiesiems planams ir šių dokumentų bei planų derinimą, pasiūlymų dėl sąlygų valstybės ir savivaldybės lygmens kompleksinio ir specialiojo TP dokumentams ir šių dokumentų derinimo rengimą, rengia TP sąlygas, derina TP dokumentus.

13. Organizuoja žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų derinimą, pažymų apie nustatytus žemės konsolidacijos projekto rengimo reikalavimus parengimą, parengtų žemės konsolidacijos projektų derinimą, kadastrinių matavimų metu atsiradusių valstybinės reikšmės miškų plotų pokyčių vertinimą ir teikia išvadas dėl jų pagrįstumo.

14. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

3.2. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;

3.3. gebėti dirbti su GPS prietaisais.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).