Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas , einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam  prilygintą išsilavinimą Technologijos mokslų) studijų srities Informatikos krypties bakalauro  arba aukštesnį  kvalifikacinį  laipsni,

2.    Žinoti  ir darbe vadovautis Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos  Respublikos Vyriausybes  nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojančiais  valstybės tarnybos). viešąjį administravimą, Valstybines miškų tarnybos veiklą),

3.    Sugebėti savarankiškai planuoti , organizuoti savo veiklą,

4.    Sugebėti sklandžiai dėstyti  mintis rastu i r žodžiu, išmanyti raštvedybos  taisykles,

5.    Mokėti  valdyti,  kaupti,  sisteminti, apibendrinti informaciją  ir rengti  išvadas,

6.    Mokėti dirbti su Microsoft.NET technologine platforma, Microsoft  SQL Server duomenų bazėmis,

7.    Turėti ne mažesnį kaip I  metų) darbo patirti duomenų bazių projektavimo, palaikymo srityje.

PAREIGOS

Programuotojo pareigos:

1.    Vykdo programines įrangos projektavimo, kūrimo, diegimo, funkcionavimo, vystymo, palaikymo darbus,

2.    Seka informacinių) technologijų vystymosi tendencijas ir kūrybiškai naudoja savo darbe reikiamas naujoves,

3.    Dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus,

4.    Teikia pasiūlymus dėl skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo.

5.    Pagal kompetenciją  dalyvauja darbo grupių,  komisijų veikloje  i r pasitarimuose,

6.    Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitai s atvejais),

7.    Kelia kvalifikaciją savarankiškai i r dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje,

8.    Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.