Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją teikia pagalbą ir konsultacijas informacinių sistemų ir kitų
informacinių išteklių naudotojams, bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis,
sprendžiant su Skyriaus veikla susijusias problemas;

1.2. pagal kompetenciją atlieka kompiuterinės techninės įrangos remontą;

1.3. seka informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir kūrybiškai naudoja savo
darbe reikiamas naujoves;

1.4. dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus;

1.5. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;

1.6. dalyvauja rengiant informacinių technologijų ir informacinių sistemų viešuosius
pirkimus;

1.7. dalyvauja organizuojant Valstybinės miškų tarnybos personalo darbo su kompiuteriais
ir informacinėmis technologijomis įgūdžių tobulinimą;

1.8. skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų,
ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais);

1.9. kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

1.10.vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus
funkcijomis.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, IT
krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.2. žinoti Windows operacines sistemas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų
paketu Microsoft Office;

2.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompiuterinės
įrangos vystymo ir eksploatacijos reikalavimus;

2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją rengti
išvadas, ataskaitas;

2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

2.6. turėti žinių apie kompiuterių techninę įrangą, jos veikimo principus. Mokėti nustatyti
gedimus bei esant galimybei juos pašalinti.