Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Technologijos mokslų studijų srities Informatikos krypties bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

2. Žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.

3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

4. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Mokėti dirbti su Microsoft.NET technologine platforma, Microsoft SQL Server 2014 duomenų bazėmis, mokėti administruoti Microsoft Windows Server 2012 domeną.

7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį duomenų bazių projektavimo, palaikymo srityje.

8. Turėti žinių apie kompiuterių techninę įrangą, jos veikimo principus. Mokėti nustatyti gedimus bei esant galimybei juos pašalinti.

PAREIGOS

Inžinieriaus programuotojo pareigos:

1. Vykdo programinės įrangos projektavimo, kūrimo, diegimo, funkcionavimo, vystymo, palaikymo darbus.

2. Atlieka kompiuterių priežiūros darbus.

3. Seka informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir kūrybiškai naudoja savo darbe reikiamas naujoves.

4. Dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus.

5. Teikia pasiūlymus dėl skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo. 6.6. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose.

7. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais).

8. Kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

9. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

TEISĖS

Informatikos skyriaus inžinierius programuotojas turi teisę:

1. Teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl informacinių sistemų tobulinimo.

2. Teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbo kokybės bei drausmės gerinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo.

3. Turėti galimybę prisijungti prie tarnybos kompiuterio tinklo ir interneto.

4. Gauti kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingą darbui efektyviai organizuoti.