Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRJEJI  REIKALAVIMAJ

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam  prilygsiantį išsilavinimą Technologijos mokslų studijų srities Informatikos krypties bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ,

2.    Žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais , Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  valstybės tarnybą, viešąjį  administravimą, Valstybinės  miškų  tarnybos  veiklą,

3.    Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,

4.    Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis rastu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles,

5.    Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.    Mokėti dirbti su Microsoft.NET technologine platforma, Microsoft SQL Server duomenų bazėmis. mokėti administruoti Microsoft  Windows  Server domeną,

7.    Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį duomenų bazių projektavimo , palaikymo srityje.


PARETGOS

Kompiuterių tinklo administratoriaus pareigos:

1.    Vykdo programines įrangos projektavimo, kūrimo, diegimo, funkcionavimo, vystymo. palaikymo darbus,

2.    Atlieka serverių, tinklų ir kompiuterių priežiūros darbus,

3.    Seka informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir kūrybiškai naudoja savo darbe reikiamas naujoves,

4.    Dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus,

5.    Teikia pasiūlymus dėl skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo,

6.    Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose ,

7.    Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotes i r (ar) kitais atvejais),

8.    Kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje i r užsienyje,

9.    Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.