Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti informatikos profilio aukštąjį techninį išsilavinimą (arba jam prilygintų) ;

2.    turėti ne mažesnį j kaip 5 metų darbo stažą, projektuojant ir kuriant informacines sistemas;

3.    turėti bazines miškininkystės žinias ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą miškų informacinių sistemų srityje;

4.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybes

5.    nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojančiais valstybes tarnybą , darbo santykius, in­ formacijos tvarkymą, teikimą ir apsaugą;

6.    mokėti analizuoti situaciją. kintančioje informacinių technologijų srityje, sugebėti priimti savalaikius ir optimalius sprendimus;

7.    sugebėti skaityti techninį tekstą. anglų kalba ir gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (vokiečių , rusų);

8.    mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir savo pavaldinių veiklą.

PAREIGOS

Skyriaus vedėjo pareigos :

1.    pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybes nutarimų, Aplinkos ministro bei Valstybines miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teises aktų vykdymą;

2.    organizuoti , planuoti ir koordinuoti skyriaus darbą;

3.    organizuoti Valstybines miškų tarnybos informacinių sistemų kūrimą, diegimą, funkcionavimą, vystymą bei palaikymą;

4.    dalyvauti visos miškų sistemos informacinių technologijų sprendimų politikos formavime;

5.    pastoviai  analizuoti  situaciją ir pokyčius  pasaulinėje  informacinių  technologijų  raidoje  ir tinkamus sprendimus pritaikyti savo darbe;

6.    kontroliuoti lnformatikos skyriaus darbuotojų bei kitų organizacijų, dalyvaujančių informacinių sistemų kūrime, darbą;

7.    užtikrinti , kad  lėšos, skirtos skyriaus vykdomiems  darbams finansuoti, butų racionaliai  ir taupiai naudojamos ;

8.    nustatyta tvarka teikti Tarnybos direktoriui veiklos planus, ataskaitas, informaciją ir atsiskaityti už savo veiklą.

9.    ieškoti  galimybes  panaudoti  įvairių  fondų lėšas Valstybinės  miškų tarnybos  informacinių sistemų kūrimui ;

10.    užtikrinti reikiamos Miškų kadastro informacijos teikimą visuomenei  bei verslo struktūroms, naudojant Internet'o tinklo kanalus.