Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

7. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Atlieka šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos metodinį darbą, rengia metodikas, modelius, atlieka apskaitos sistemų tobulinimą.

10. Bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ekspertais, Aplinkos ministerijos specialistais, kitų Lietuvos žinybų specialistais, atsakingais už šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą.

11. Dalyvauja valstybiniuose ir tarptautiniuose pasitarimuose bei mokymuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos klausimais.

12. Teikia pasiūlymus Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjui dėl metodikų, instrukcijų, rekomendacijų ir kitų norminių aktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos klausimais tobulinimo.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. SPECIALIEJI

REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba); arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. studijų kryptis – ekologija (arba); arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai; arba:

1.10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.11. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.12. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.