Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistu priimamas dirbti asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (biomedicinos mokslų studijų sritis, miškotyros, ekologijos arba žemės ūkio kryptis);

2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitus kadastrus, informacijos tvarkymą ir teikimą;

3. mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4. gebėjimai savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. mokėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą A1 lygiu;

7. mokėti dirbti su Microsoft Office, ESRI ArcGIS programine įranga.

PAREIGOS

Duomenų bazių specialisto pareigos:

1. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2. pagal savo kompetencija vykdo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymus;

3. rengia duomenis ir dokumentus žemės savininkų informavimui apie ne miško žemės apaugimą mišku;

4. palaiko ryšius su žemės sklypų savininkais, konsultuoja juos apaugusios ir apaugančios mišku ne miško žemės inventorizacijos ir įregistravimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre klausimais;

5. priima duomenų teikimo užsakymus bei už juos atsiskaito;

6. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų vartotojais, konsultuoja juos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų gavimo ir naudojimo klausimais;

7. rengia Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tekstinių ir grafinių duomenų pažymas, išrašus, miškų valstybės kadastro žemėlapių ištraukas;

8. tvarko informuojamų žemės savininkų duomenų bazę, rengia ataskaitas apie žemės savininkų informavimo apimtis;

9. teikia pasiūlymus Miškų kadastro skyriaus vedėjui dėl žemės savininkų informavimo ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacinės sistemos tobulinimo;

10. Miškų kadastro skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant;

11. vykdo kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus ir Miškų kadastro skyriaus vedėjo bei jo pavaduotojo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

TEISĖS

Duomenų bazių specialistas turi teisę:

1. teikti Miškų kadastro skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbo kokybės bei drausmės gerinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo;

2. turėti galimybę prisijungti prie tarnybos kompiuterinio tinklo ir interneto;

3. gauti kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingą darbui efektyviai organizuoti.