Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistu priimamas dirbti asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (biomedicinos mokslų studijų sritis, miškotyros, ekologijos arba žemės ūkio kryptis);

2. ne mažesnė kaip 1 metų darbo miškų žinyboje ir ne mažesnė kaip 1 metų erdvinių duomenų bazių tvarkymo darbo patirtis;

3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitus kadastrus, informacijos tvarkymą ir teikimą;

4. mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

5. gebėjimai savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. mokėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą B1 lygiu;

8. mokėti dirbti su Microsoft Office, ESRI ArcGIS programine įranga.

PAREIGOS

Duomenų bazių specialisto pareigos:

1. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2. pagal savo kompetenciją vykdo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymus;

3. nagrinėja duomenų teikėjų pateiktus raštus ir rengia į juos atsakymus;

4. pagal duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir dokumentus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruoja ne miško žemėje įveistus ir savaime išaugusius miškus;

5. atnaujina Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų bazes pagal duomenų teikėjų pateiktus ir Valstybinės miškų tarnybos patikrintus duomenis, pasikeitus su duomenų bazėse kaupiamais duomenimis susijusiems teisės aktams, administraciniam valstybinių miškų suskirstymui bei kitais atvejais;

6. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys atitiktų Lietuvos teritorinių administracinių ribų geografinius duomenis: valstybės sienos, apskričių ribų, 2 savivaldybių ribų, kadastro vietovių ir blokų ribų sluoksnius, gaunamus iš kitų valstybės kadastrų;

7. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų teikėjais, konsultuoja juos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų teikimo, registravimo ir atnaujinimo klausimais;

8. teikia pasiūlymus Miškų kadastro skyriaus vedėjui dėl ne miško žemėje įveistų ir savaime išaugusių miškų įregistravimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre bei dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacinės sistemos tobulinimo;

9. Miškų kadastro skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant;

10. vykdo kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus ir Miškų kadastro skyriaus vedėjo bei jo pavaduotojo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

TEISĖS

Duomenų bazių specialistas turi teisę:

1. teikti Miškų kadastro skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbo kokybės bei drausmės gerinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo;

2. turėti galimybę prisijungti prie tarnybos kompiuterinio tinklo ir interneto;

3. gauti kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingą darbui efektyviai organizuoti.