Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Nagrinėja pareiškimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymus ar teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo pagal kompetenciją.

9. Nustatyta tvarka teikia veiklos ataskaitas, informaciją ir atsiskaito už savo veiklą.

10. Teikia pasiūlymus dėl įstaigos organizacinės struktūros, tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo.

11. Informuoja suinteresuotas institucijas ir visuomenę apie Lietuvos miškų būklę, vykdomas priemones pagal nustatytas administravimo sritis.

12. Rengia ir derina įstaigos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, teikia išvadas, projektus ir pastabas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – biologija (arba);

1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.7. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).