Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus miškininkystės specialistu priimamas dirbti asmuo, turintis miškininkystės, ekologijos arba biologijos krypties aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.    Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus miškininkystės specialistas vykdydamas savo darbo funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, miškų inventorizaciją;

3.    Nacionalinės miškų inventorizacijos miškininkystės specialistas turi būti susipažinęs su Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodu nuostatais bei Nacionalinės miškų inventorizacijos darbo taisyklėmis ir sugebėti jas taikyti praktiniame darbe;

4.    Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus miškininkystės specialistas turi mokėti:

4.1.    valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4.2.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.3.    dirbti su nacionalinės miškų inventorizacijos darbuose naudojama įranga.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutari¬mų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2.    vykdo lauko darbus: matuoja ir tikrina pastovius ir laikinus apskaitos barelius;

3.    tikrina lauko darbų metu renkamą informaciją, periodiškai vykdo matavimų savikontrolę;

4.    rūpinasi reikalingais darbui prietaisais, savalaike jų priežiūra ir patikrinimu;

5.    laiku ir tiksliai atlieka jam pavestas užduotis ir siekia, kad nebūtų atsilikta nuo darbų grafiko;

6.    ne lauko darbų metu tvarko surinktus duomenis, formuoja duomenų bazes, komplektuoja apskaitos barelių matavimo dokumentaciją bei užtikrina jos reikiamą priežiūrą ir saugojimą, vykdo planinės dokumentacijos ir pirminės informacijos paruošimą lauko darbams;

7.    atliekant darbus griežtai laikosi galiojančių nacionalinės miškų inventorizacijos darbo taisyklių;

8.    racionaliai naudojasi jam patikėtomis darbo priemonėmis, inventoriumi, įranga, darbo laiku.