Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS
    
1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Priima ir aptarnauja asmenis.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.    

6. Išduoda leidimus kirsti mišką, vertina Pranešimus apie ketinimą kirsti mišką.

7. Tikrina privačių miškų inventorizaciją (sklypų išskyrimą ir jų taksacinių rodiklių nustatymą). Vertina arba tvirtina miško želdinimo ir žėlimo projektus.

8. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

9. Registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus.

10. Vykdo kitas teisės aktais deleguotas funkcijas ir (ar) darbus, numatytus Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

11. Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės) ir (ar) kitais atvejais.    

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

2. Transporto priemonių pažymėjimai:0

2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).