Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

7. Registruoja Miškų kadastro skyriaus gaunamus ir siunčiamus raštus vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (VDVIS).

8. Teikia sklypinės miškų inventorizacijos, Miškų kadastro duomenis duomenų naudotojams tiek iš analoginių, tiek iš skaitmeninių šaltinių. Išduoda archyve saugomų dokumentų kopijas, išrašus pagal naudotojų prašymus.

9. Tvarko užsakymų vykdymo sąrašą, rengia atliktų užsakymų suvestinius duomenis, ataskaitas.

10. Kartu su Valstybinėje miškų tarnyboje sudaryta dokumentų ekspertų komisija atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir ruošia naikinimui atrinktų dokumentų aktus.

11. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jų nedarbingumo ir atostogų metu.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba); arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.