Pareigų aprašymas Spausdinti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistu priimamas dirbti asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (biomedicinos mokslų studijų sritis, miškotyros, ekologijos arba žemės ūkio kryptis);

2. ne mažesnė kaip 1 metų darbo miškų žinyboje ir ne mažesnė kaip 1 metų erdvinių duomenų bazių tvarkymo darbo patirtis;

3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, miškų inventorizaciją, žemės ir kito nekilnojamojo turto, miškų ir kitus kadastrus, informacijos tvarkymą ir teikimą;

4. mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

5. gebėjimai savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. mokėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą B1 lygiu;

8. mokėti dirbti su Microsoft Office, ESRI ArcGIS programine įranga, vieninga dokumentų valdymo informacine sistema (VDVIS).

PAREIGOS

Duomenų bazių specialisto pareigos:

1. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

2. pagal savo kompetenciją vykdo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymus;

3. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų vartotojais, konsultuoja juos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų gavimo ir naudojimo klausimais;

4. priima duomenų teikimo užsakymus bei už juos atsiskaito;

5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tekstinius ir grafinius duomenis skaitmeninėje formoje;

6. atlieka grafinės ir statistinės analizės užduotis;

7. tvarko ir teikia miško kertinių buveinių duomenis; 

8. pagal pareikalavimą teikia duomenis apie savaime mišku apaugusios ne miško žemės, ne miško žemėje įveistų miškų ir kitomis naudmenomis paverstos miško žemės plotus šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitą vykdančioms institucijoms;

9. tvarko įvykdytų užsakymų duomenų bazę, rengia atliktų užsakymų suvestinius duomenis, ataskaitas;

10. teikia pasiūlymus Miškų kadastro skyriaus vedėjui dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro informacinės sistemos tobulinimo;

11. Miškų kadastro skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant;

12. vykdo kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus ir Miškų kadastro skyriaus vedėjo bei jo pavaduotojo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

TEISĖS

1. Duomenų bazių specialistas turi teisę:

1. teikti Miškų kadastro skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbo kokybės bei drausmės gerinimo, darbo našumo bei efektyvumo kėlimo;

2. turėti galimybę prisijungti prie tarnybos kompiuterinio tinklo ir interneto;

3. gauti kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingą darbui efektyviai organizuoti.