Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą žemės ūkio mokslų grupės miškininkystės krypties arba gyvybės mokslų grupės ekologijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2.    žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, miškų naudojimą ir tvarkymą, Valstybinės miškų tarnybos veiklą;

3.    mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office, interneto naršykle, elektroninio pašto programa. Gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis;

4.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    kaupia, sistemina informaciją, reikalingą priimti sprendimą dėl pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų ir teikia ją sprendimą priimantiems valstybės tarnautojams;

2.    pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus;

3.    teikia pasiūlymus dėl Skyriaus tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo;

4.    kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas kursuose, seminaruose bei kituose renginiuose; 

5.    Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais);

6.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.