BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cockies). Naršydami toliau Jūs patvirtinate savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Korupcijos prevencija

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Į Valstybinę miškų tarnybą gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. Užtikrinama besikreipiančiojo asmens duomenų apsauga ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje miškų tarnyboje atsakingas Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, elektroninis paštas [email protected].

Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ,,Karštoji linija“: telefonas su atsakikliu visą parą +370 800 00201, elektroninis paštas: [email protected].

Apie korupciją galima pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklapyje.

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai

Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo 2022 m. tyrimo rezultatai

Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo 2020 m. tyrimo rezultatai

 

Dovanų politika

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo, registravimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

Elgesio su dovanomis principų taikymo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams rekomendacijos

Rekomendacijų dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis, skaidrės

 

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos antikorupcijos elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos antikorupcijos taisyklės (atmintinė)

 

Lobistinės veiklos priežiūra

Įsakymas dėl Valstybinė miškų tarnybos lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės miškų tarnybos lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas

Bendravimo su lobistais deklaravimo atmintinė

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skrajutė „5 žingsniai skaidraus lobizmo link“

Valstybinės miškų tarnybos pateiktos patirtos lobistinės įtakos deklaracijos

Korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymas

Valstybinės miškų tarnybos antikorupcijos programa 2017-2022 metams [pdf]
Valstybinės miškų tarnybos korupcijos prevencijos priemonių planas 2021–2023 metams[pdf]

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)

Įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo

Fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą Valstybinėje miškų tarnyboje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

 

Pranešėjas

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 • kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 • pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų,
 • kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 • kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

 

Konfidencialumas

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju. Konfidencialumas taikomas ir fiziniam asmeniui, kuris padeda informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ir kurio pagalba turėtų būti konfidenciali.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;
 • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmens pagal Įstatymą pateikusio pranešimą apie pažeidimą konfidencialumą užtikrina Valstybinės miškų tarnybos.

 

Pranešimo teikimo forma, turinys

Pranešimą asmuo gali pateikti:

 • Užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede nurodyta pranešimo apie pažeidimo forma (PDF), (DOCX).
 • Laisvos formos pranešimu (nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu) kuriame turi būti pateikta ši informacija:
  • pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • žinomą informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (atėjus į šį skyrių);
 • atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu [email protected];
 • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą (PDF), (DOCX).
 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija arba pateikti pranešimą viešai.

 

Draudimas daryti neigiamą poveikį

Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su įstaiga sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ar pranešėjas dėl patiriamų neigiamų padarinių taip pat gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

 

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre)

 

Papildoma informacija

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisinis reglamentavimas

Korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 2019 m.

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 2020 m.

 

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, privaloma pateikti rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai pagal korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį.

Eil. Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Valstybinė miškų tarnyba

 

Direktoriaus pavaduotojas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

2.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškų kadastro skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

3.

Valstybinė miškų tarnyba

Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

4.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškotvarkos skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

5.

Valstybinė miškų tarnyba

Miško naudojimo ir statistikos skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

6.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškų ūkio priežiūros skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

7.

Valstybinė miškų tarnyba

Informatikos skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

8.

Valstybinė miškų tarnyba

Bendrųjų reikalų skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

9.

Valstybinė miškų tarnyba

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

10.

Valstybinė miškų tarnyba

Miško genetinių išteklių skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

11.

Valstybinė miškų tarnyba

Miško sanitarinės apsaugos skyrius

Vedėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

12.

Valstybinė miškų tarnyba

 

Vyriausiasis patarėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

13.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškų ūkio priežiūros skyrius

Vyresnysis patarėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

14.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškų ūkio priežiūros skyrius

Patarėjas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

15.

Valstybinė miškų tarnyba

Bendrųjų reikalų skyrius

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

Valstybinė miškų tarnyba teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, jei rengiamame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Valstybinės miškų tarnybos valstybės tarnautojas direktoriaus pavedimu arba Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje miškų tarnyboje tvarkos aprašas.

Valstybinės miškų tarnybos atitikties pareigūne, vykdančia Valstybinės miškų tarnybos viešųjų ir privačių interesų prevenciją, stebėseną ir kontrolę, yra paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bielevičienė, tel. 8-682 35988, elektroninis paštas [email protected].

Aktuali VTEK informacija privačių interesų deklaravimo klausimais.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-28