2012 m.

„Lietuvos miškų ūkio statistika 2012“ – tryliktas kasmetinis leidinys apie Lietuvos miškų išteklius, miškininkystę, saugomas teritorijas, miškų apsaugą, medienos, įskaitant baldus, pramonę, prekybą mediena ir jos gaminiais, ekonomiką.

Knygoje publikuojama įvairių institucijų ir organizacijų pateikta oficiali informacija. Pirmuose dviejuose skyriuose pateikiami statistiniai duomenys 2012 m. sausio 1 d. apie Lietuvos miškus. Kituose skyriuose pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus būklę 2012 m. sausio 1 d. ir per 2011 m. įvykusius pokyčius. Siekiant skaitytojui suteikti daugiau informacijos, apie miškuose ir medienos pramonėje vykstančius pokyčius, paveiksluose ir lentelėse pateikiami duomenys, apimantys ilgesnį laikotarpį.

Miškų išteklių charakteristikai panaudoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (SMI) ir nacionalinės miškų inventorizacijos(NMI) duomenys. Lietuvos miškų plotai pateikiami pagal SMI duomenis. Informacija apie Lietuvos miškuose sukauptus medžių stiebų tūrius, jų prieaugius, balansus, pasiskirstymą pagal nuosavybę, miškų grupes, medžių rūšis yra pateikiama pagal NMI ir tik atskirų miškų urėdijų charakteristikai panaudoti SMI duomenys.

Prekinės medienos, iškirstos valstybiniuose miškuose, apimtys yra nustatytos pagal miško valdytojų ataskaitas, o privačiuose miškuose įver-tintos pagal išduotus kirtimų leidimus, taip pat sunaudotos medienos pramonėje, energetikoje ir eksporto-importo balansų analizės rezultatus.

Miško plotų ir medienos išteklių balansai, charakterizuojantys miškų naudojimą, jų atkūrimą, medžių stiebų medienos su žieve prieaugį, jo kaupimą, savaiminį retinimąsi ir iškirstą tūrį, pateikiami pagal NMI duomenis gautus pastovių apskaitos barelių tiesioginių matavimų būdu.

Neretai leidinyje pateikiami skaičiai yra suapvalinti, dėl ko tokiais atvejais atskirų dėmenų suma gali nesutapti su pateikiama suma.

Miškų ūkio statistika 2012 (pdf)

1 Miško ištekliai
2 Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas
3 Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė
4 Miško sveikatingumas
5 Miško atkūrimas
6 Miško apsauga
7 Daugiatikslis miško naudojimas
8 Medienos ruoša
9 Prekyba apvaliąja mediena
10 Medienos pramonė
11 Miškų ekonomika
12 Darbuotojai ir mokslas
13 Energetika
14
Tarptautinė statistika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-09